Magyarországi Baptista Egyház

Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

2023. év díjazottjai

Szolgálat a szolgáltatásban,
Szolgálat a társadalomban

A Magyarországi Baptista Egyház elismerései a szociális segítő munkában végzett kiemelkedő és áldozatos tevékenységért

Balogh Lajos- plakett

Bischof Istvánné

Bischof Istvánné 15 éve a Baptista Szeretetszolgálat intézményen belüli foglalkoztatást ellátó kreatív munkatársa. Az ellátottaknak szervezett foglalkozásait proaktívan, sokszínűen, és tematikusan építi fel. Mindezekből a fogyatékos személyek sokat profitálnak a mindennapi életvezetésük során. A fejlesztő foglalkoztatás változatos munkaformáinak megvalósításával az ellátottak jövedelem növekedése mellett, az intézményét is elősegíti. Az ajándéktárgyak nem csak esztétikai élményt nyújtanak, hanem elkészítésükkel egészen más kép alakul ki a vevőkben a fogyatékos személyekről. Tanácsaival életvezetésüket teszi magabiztossá. Több szakfeladatot is ellát. Az intézmény eseményeiben, idejét és energiáját nem kímélve, az elsők között aktívan részt vállal, ezzel támogatva a munkatársak munkáját is. Céltudatos, elkötelezett és szociálisan érzékeny személyisége követendő példa mindannyiunk számára.

Szeretettel gratulálunk és további eredményes munkát kívánunk!

Farkas Ibolya

Farkas Ibolya a Baptista Menedék Szolgálat munkatársa, 1998-tól kisebb megszakításokkal van jelen a kiskunmajsai Menedékvárosban működő intézményekben. A hőskorban érkezett, amikor nem csak az új jogszabályokkal, hanem a volt szovjet laktanya elhanyagolt, lepusztított állapotával is meg kellett küzdeni. A feladatok sorétűek voltak, hiányoztak a bevett megoldások és sok önkéntes munka kellett a fejlődéshez. Ebben az időszakban kapcsolódott be Ibolya, odaadással és lelkesedéssel az akkori Menedék Alapítvány életébe. A hajléktalanellátásban és a gyermekjóléti tevékenységben is részt vett. Egy ideig a Hajléktalanok Átmeneti Otthona intézményvezetőjeként végezte szolgálatát.

A 2018-as nyugdíjba vonulását követően részidőben jár vissza dolgozni. Ma is aktívan foglalkozik gyerekekkel, és a családokkal is egy kicsit szélesebb körben. Nem jelent problémát neki, más területen is helyt állni. Szolgálatának lelki hátterét a Kecskeméti Baptista Gyülekezet közössége adja. Lelki életében célja, Isten szeretetének hirdetése és követése. Több elesett ember – gyermek, felnőtt, idős, drog- és alkoholfüggő, prostituált – felkarolásában és támogatásában vett aktívan részt. Nagy szívű, türelmes, megértő személyiség. Cselekvő hittel áll bele a nehéz helyzetek megoldásába, és ezzel tekint a rá bízott emberekre is. Mindenkiben észreveszi a jót.

Saját gyermekei mellé újabbakat is fogadott, akiknek ugyanúgy a nagymamájuk, mint saját unokáinak.

Gratulálunk, és Istentől áldott tevékeny nyugdíjas éveket kívánunk!

German Gabriella

German Gabriella a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió vezető munkatársa, a hajdúböszörményi Tevékeny Gondozási Szolgálat intézményvezetője, 10 éve dolgozik a szervezetnél. Sikerei, eredményei alázatos építkezés útján jöttek létre. Több, mint 10 év alatt különböző munkaköröket töltött be (hálózati koordinátor, gondozó, terápiás munkatárs, vezető gondozó, intézményvezető), egyre szerteágazóbb szakmai tapasztalatokat szerezve és előrébb jutva a munkatársi előmenetelben.

Az aktuális kihívásokat, megmérettetéseket nemcsak nagy motivációval vállalja, de keresi is és kimagaslóan teljesíti. Az általa vezetett Tevékeny Gondozási Szolgálat a BTESZ legtöbb szolgáltatását biztosító, legösszetettebb intézménye. Jelenleg szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szenvedélybetegek nappali ellátása, szenvedélybetegek alacsony küszöbű közösségi ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása szolgáltatások biztosítása tartozik irányítása alá. Egy sikeres uniós pályázatnak köszönhetően ez a paletta hamarosan támogató szolgáltatással és fogyatékkal élők támogatott lakhatásával fog bővülni.

Gabriella kezdeményező készségének és érzékenységének köszönhetően folyamatosan figyeli és látja a körülötte zajló folyamatokat és szükségleteket, és ezek megoldására törekszik. Igazi stratéga, aki figyel, tervez, segítséget kér és megvalósít. Magas szakmai hozzáállásának, valamint proaktivitásának hála, közel tíz pályázati kiírásnak köszönhetően több, mint 1 milliárd forint értékű forrás elnyeréséhez járult hozzá professzionális ismeretei megosztásával és a szakmai anyagok kidolgozásával.

Szakmai ismereteit és tapasztalatait folyamatosan bővíti, önképzésre való igénye elismerésre méltó. Innovatív ötleteinek köszönhetően a fogyatékos személyeket nevelő, gondozó családok számára podcast sorozat készül. Az ellátottak megélhetésére, készségeinek bővítésére gondolva pedig elindult a fejlesztő foglalkoztatás kialakítása is. A Területi Szakmatámogatási Rendszer gesztor intézményeként munkájával hozzájárul ahhoz, hogy a BTESZ szakmai elismertsége, szakmapolitikai kapcsolatrendszere Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyékben és országosan is jelentősen bővüljön. A TSZR rendszeren belül tagja az országos fogyatékosságügyi munkacsoportnak is.

Gabi a megvalósításban és működtetésben is részt vesz és lelkesen kíséri a szolgáltatások alakulását. Mindig jó időben és helyen avatkozik be, ha probléma adódik. Nagyon empatikus, az ellátottakkal személyes kapcsolatot tart, a vezetésen, szervezésen kívül a napi munkavégzésből is kiveszi a részét. Munkájával és elhivatottságával folyamatosan példát mutat. A BTESZ közössége büszke arra, hogy German Gabriellát soraiban tudhatja.

Szeretettel gratulálunk és további sikeres munkát kívánunk!

Varga Angelika

Varga Angelika több mint 5 éve, 2018. februárjától intézményvezetője a gadányi székhelyű, Szeretetotthon az Elesettekért intézménynek, mely bentlakásos idős, valamint fogyatékos személyek ellátásával foglalkozik. 2018-ban meghatározó módon támogatta munkájával a civil fenntartásból érkező intézményegyüttes egyházi keretek között történő integrációját.

Angelika, együttműködve a fenntartó munkatársaival és fenntartó képviselőivel, a Madarász házaspárral, teljes odaszánással, kiválóan látja el az intézményvezetői teendőit. Ennek köszönhetően az intézmény szolgáltatási színvonala tovább erősödött mind az adminisztráció, mind pedig az infrastruktúra területén.

Angelika rendkívüli elkötelezettségéről tanúskodott a koronavírus járvány során az intézményi működés kezelésében. Hosszú hónapokon keresztül. a különféle jogszabályi korlátozások és a járvány kapcsán a megbetegedések miatt fennálló munkaerő szűkössége ellenére is biztonságos módon tartotta fent az intézményi ellátást. Angelika számos esetben maga helyettesítette az adminisztratív, a gondozási, vagy éppen a konyhai munkakörökben kieső munkatársait.

Az elmúlt időszakban újabb szolgáltatási egység csatlakozott a Diakóniai Központ fenntartásába a térségben, amely kapcsán Angelika 1 éven keresztül vállalta a fenntartói képviselet és az új intézményegység integrációjának koordinációját. Mely eredményeképpen jelentősen fejlődött a szolgáltatás szakmaisága, valamint a kapacitás kihasználtsága is.

Szívből gratulálunk, és Isten áldását kívánjuk a vezetői szolgálatára!

Zolnai Zsigmondné

Zolnai Zsigmondné 21. éve dolgozik a Magyarországi Baptista Egyház, Emmaus Idősek Otthonában. Jelenleg terápiás munkatárs munkakörben. Szilvia feladata és szívügye a kezdetektől, a mai napig az ellátottak és hozzátartozóik. Mellette pedig a munkatársak lelki egészségének védelme. Szívből jövő szeretete az idősek, az emberek iránt szakmai tapasztalatában is megmutatkozik. Már az előgondozás során belopja magát az idősek és családtagjaik szívébe. Sokszor olyannyira, hogy hallani sem akarnak más intézménybe való beköltözésről. Amikor új lakó érkezik különösen odafigyel arra, hogy segítse a beilleszkedést. Így hamarosan ismerőssé válik az ismeretlenben. Kiváló kapcsolatteremtő készsége és gondoskodó magatartása alapozza meg a munkáját.

Mindennapi feladatait lendületesen, lelkiismeretesen, vidáman, Istentől kapott hittel és erővel végzi. Csodálatos énekhangjával megörvendeztet bárkit a környezetében. Mindenkihez van egy kedves szava, mosolya. Kellő határozottsággal, bölcsességgel oldja meg a felmerülő konfliktusokat. Nemcsak hangsúlyozza, de bizonyítja is a szakmaközi és testvérek közötti kapcsolatok szükségességét.

Különös hangsúlyt fektet a haldokló elkísérésére. Jelenlétével, az idősek kedves énekeinek éneklésével teszi könnyebbé a búcsút.

Gratulálunk, és sok áldást kívánunk a további munkához!

 

Beharka Pál- plakett

Csöndes Katalin

Csöndes Katalin, ahogy mindenki szólítja: Kati néni egy igazi szükség közepette érkezett a Menedékvárosba, Kiskunmajsára. A nehéz élethelyzetből menekülő asszony szolgálatkészsége igen hamar megmutatkozott már a hétköznapokban is. A közösségbe hamar beilleszkedett, nyitott volt az evangéliumra is. Új élete lett nemcsak fizikálisan, hanem lelkileg is! Kezdetben önkéntesként látott el különféle feladatokat. Később, már, mint hivatalos munkatárs a konyhán vette ki részét a szolgálatból. Jó ízű főztjei mellett kiváló ötleteket alkalmazott a hirtelen, nagy mennyiségben érkező élelmiszer adományok legjobb felhasználására.

Nyugdíjba vonulása után tovább folytatta szolgálatát ismét önkéntesként. Aktív részt vállal a gyülekezeti munkában, a misszió előmozdításában. Kapcsolatot épít és ápol karitatív szervezetekkel. Mosodát működtet. Az érkező ruhaadományokat a célnak megfelelően válogatja és eljuttatja a rászorulóknak.

Megtérésében nagy hatással volt rá Huszár Géza a Menedékváros alapítójának személye. Tőle tanulta, de Istentől jövő bátorításként kapta: „nincsen más dolgod a Menedékvárosban, mint az, hogy szeress!” Ez adott erőt abban is számára, hogy a súlyos fogyatékossággal rendelkező lakók, vagy haldokló emberek mellett is kitartással szolgáljon. 

Lassan 15 éve gyülekezeti elöljáró a Menedékváros Baptista Gyülekezetében. Rendszeresen tart imaalkalmakat. Célja, hogy Isten Igéje által jelentős életváltozás történjen a Menedékvárosba érkező emberek életében.

Gratulálunk és az Úr erejét és áldását kívánjuk a további szolgálatára!

Holczer Erzsébet- oklevél

Gombkötő Judit

Gombkötő Judit 2021. júniusában csatlakozott a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió által fenntartott debreceni Szociális Szolgáltató Központ Szenvedélybetegek Nappali intézményéhez, mint szakmai vezető. Korábban tevékenykedett családsegítő központ munkatársaként, hajléktalanokat segítő szakemberként, a gyermekvédelem területén, majd idős látássérültek bentlakásos intézményében végzett szakmai munkát. Sok éves tapasztalatát felhasználva, lelkesen, motiváltan, érkezett az intézményhez.

Lelkiismeretes, kedves, őszinte egyéniség. Segítő tevékenységét alaposan végzi. Irányítása alatt a Szolgáltató Központ újabb mérföldköveket helyezett el a fejlődésében. A hozzá tartozó szakmai csapatot folyamatosan inspirálja, aktívan fejleszti. A munkája során támogató környezetet, az intézményben biztonságot teremt. A közösségi élet szabályait következetesen betartó és betartató szakember. Irányító munkáját szívvel-lélekkel végzi. Munkatársai irányában elvárásokat saját példamutatásával támaszt. A hozzá forduló személyek bizalommal keresik.

Gombkötő Judit szakmai munkájának hatására az intézmény életében rendszeressé vált a lelkigondozás, egyénileg és kiscsoportban is. A külső szakmai kapcsolatok hatására, a napi munkát pszichológus, addiktológus szakember segíti. Önkéntesek, gyakorlatukat töltő felsőfokú oktatásban részt vevő hallgatók is tevékenyen részt vesznek az intézmény életében.

Judit hisz a munkatársai és az általa végzett szakmai munka hosszú távú erejében. Hívő emberként, hisz Isten iránymutatásában. Hisz a közösség erejében. Kiemelkedő szakmai munkáját a mindennapokban erkölcsi, morális példaadás kíséri.

Szívből gratulálunk és további sok sikert kívánunk!

2023. évi felhívás

Szolgálat a szolgáltatásban,
Szolgálat a társadalomban

A Magyarországi Baptista Egyház elismerései a szociális segítő munkában végzett kiemelkedő és áldozatos tevékenységért

2022. év díjazottjai

Révész Zsigmond díj

Gyarakiné Bayer Andrea és Gyaraki József

A Gyaraki házaspár és Kiss Péter az MBE operatív igazgatója (Fotó: Jobbágy Csanád)

 

Jak 4:17: „Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi: bűne az annak.” Ez a mottó vezérli Gyarakiné Bayer Andrea és Gyaraki József testvéreink jótékonysági munkáját. József, 9 gyerekes család 3. tagjaként személyesen tapasztalta meg gyerekként a családjuknak nyújtott segítséget és támogatást, ezért felnőttként is egyértelmű volt számára, hogy a jótékonyság kiemelt szerepet kapjon az életében. A REGIO JÁTÉK-ot 1990-ben budapesti székhellyel alapították meg, üzletüket pedig Pécsett, tíz alkalmazottal. Ma már mintegy 450-en dolgoznak az országszerte 42 játékáruházzal rendelkező hálózatban. A cég alapítása óta kiemelt figyelmet szentelnek annak, hogy közvetlenül vagy közvetve, termékeikkel és különböző aktivitásaik révén előmozdítsák a gyermekek egészségét és szociális fejlődését a sport, a művészetek és a tudományok területén, és hogy gyerekek az evangéliummal minél fiatalabb korban találkozzanak. Ehhez nyújtanak támogatást az ezzel foglalkozó szervezeteknek és programoknak. A teljesség igénye nélkül ezek közé tartozik a Nagycsaládosok Egyesülete, a Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ, a Debreceni Gyermekklinika, a Nem adom fel! Alapítvány, a Szívünk Napja, a Kölyök Körök Országos Futóverseny, a Rákospalotai Diáksakkverseny és számos egyéb helyi, önkormányzati, iskolai, diák és gyermek sportrendezvény vagy művészeti verseny az ország minden pontján. A missziós szervezetek között József a kuratórium felügyelő bizottsági tagjaként támogatja a Word of Life – Élet Szava alapítvány szolgálatát. Feleségével együtt pedig az Isten Háza alapítványt, immár több évtizede, évi tízmillió forintos nagyságrendben. Az egyik legismertebb állandó együttműködő partnerük a Baptista Szeretetszolgálat. Közös munkájuk több mint 10 éves múltra tekint vissza. Örömmel csatlakoztak belföldi és nemzetközi baptista programokhoz, a prevenció, a bűnmegelőzés és a hátrányos helyzetű gyermekek megsegítése érdekében. Nemzetközi szinten Kárpátalján, Szerbiában, és Dél-Szudánban is számíthattak a támogatásukra.

József, 2017-ben a magyar játékkereskedelem folyamatos fejlesztése és a hazai gyártók piacképességének fenntartása érdekében végzett több évtizedes munkája elismeréseként Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült.

Szívből gratulálunk mindkettőjüknek!

Balogh Lajos plakett

Faragó Kornélia

Varga László Otto az MBE Főtitkára, Faragó Kornélia, Kiss Péter az MBE operatív igazgatója (Fotó: Jobbágy Csanád)

Faragó Kornélia a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió debreceni Szociális Szolgáltató Központjának intézményvezetője, szociális szakember. Elhivatottsága, lojalitása a szakma és a szervezet iránt kiemelkedő. Feladatait a legkörültekintőbben, alázattal, nagyfokú szakmaisággal végzi. A szervezetben jelentkező kihívások megoldása esetén elsőként lehet rá számítani. Figyeli és látja a körülötte zajló folyamatokat, szükségleteket és azok megoldására törekszik. Készséggel, mindenféle érdek nélkül segíti munkatársai, vezetőtársai munkáját a jelentkező kihívások megoldásában. Szerénysége mellett kiváló vezetői kvalitásai teszik a dolgozók számára is elfogadottá, példaképpé. Bármilyen feladatban, kihívásban számítani lehet áldozatos munkájára. A szakmáját jól ismerő munkatárs, hiszen a „ranglétrát” végigjárva megismerte a munkaköröket, feladatokat, így azt kompetensen, tapasztalatokra alapozva tudja segíteni a mindennapokban. Nemcsak a vezetői feladatokat látja el, hanem lehetőség és szükség esetén személyesen is részt vesz az ellátásban. Évtizedes szakmai tapasztalata és kedves személyisége a szociális szakma értéke. Gratulálunk, és további sikereket kívánunk munkájához!

 

Szentesiné Belák Mária

Varga László Ottó az MBE főtitkára, Szentesiné Belák Mária; Kiss Péter az MBE operatív igazgatója (Fotó: Jobbágy Csanád)

Szentesiné Belák Mária 1992 óta dolgozik szociális területen, először Kaskantyún, majd hosszú évekig a Filadelfia Integrált Szociális Intézményben segítette a pszichiátriai betegek mindennapjait, a közösségi alapellátás területén. Néhány éve a Sorsfordító Szolgáltató Központ közösségi alapellátása keretében végzi a feladatát. Mindezek mellett házi betegápolást is végez. Marcsi közvetlensége, nyitottsága, szakmai tapasztalata, türelme, kedvessége sok-sok kliens számára ajándék a mindennapokban. A munkahelyi team aktív és meghatározó tagja. Az elmúlt 30 évben számtalan esetben volt szüksége kimagasló helyzetfelismerésre, problémamegoldó készségre, türelemre, szakmai alázatra. Marcsi mindezek birtokában, minden nap elhivatottan, erejét nem kímélve segíti mind kollégáit, mind klienseit. Hivatásként éli meg a segítségnyújtást, kompromisszumképessége, türelme, segítőkészsége példa értékű minden kollégája számára. Ez év őszétől nyugdíj mellett folytatja a szolgálatát a szervezetünknél. Ezt a döntését mindannyian nagy örömmel vettük tudomásul. Számos teendője mellett Marcsi azt is fontosnak tartja, hogy lakóhelyén, Kaskantyún, aktívan alakítsa a kulturális életet. Az ő nevéhez kötődik a nagy sikerű, 2022-es, hagyományteremtő céllal szervezett citerás találkozó. Szívből gratulálunk, és további sikereket kívánunk munkájához!

Szilágyi Zsuzsanna

Varga László Ottó az MBE főtitkára, Szilágyi Zsuzsanna, Kiss Péter az MBE operatív igazgatója. (Fotó: Jobbágy Csanád)

Szilágyi Zsuzsanna, Isten vezetésére hallgatva, 2013. január elsejétől dolgozik a Menedék Alapítványnál, majd jogfolytonossággal 2018-tól a Baptista Menedék Szolgálatnál. Legfontosabb feladatának az ellátottak segítését tartja. A családokat és édesanyákat segítő Menedék Mamásotthon intézményvezetőjeként végzi szolgálatát. Hittel és reménységgel, ezzel együtt következetes és kiszámítható stabilitással vezeti az intézmény szakmai – missziós munkáját, intézi az ellátottak ügyes-bajos dolgait és irányítja, mentorálja, lelkigondozza a munkatársi csapat tagjait. Nagy hangsúlyt helyez munkatársai lelki egészségének támogatására, az évek során többféle innovatív programot vezetett be ennek érdekében, melyek eredményesnek bizonyultak. A kisgyermekes családok segítésében hosszú távban gondolkodik, személyre szabottan keresi az ellátottak Mamásotthonból való továbblépésének lehetőségét, támogatja az önálló életvitel elérését. Szívügye az intézményen belüli evangéliumi programok szervezése: áhítatok, gyermekfoglalkozások, bibliaolvasás, táborozások, egyéni gyülekezeti kísérés és személyes lelki munka segítik, hogy a lakók megismerjék Istent, és Krisztus követőjévé legyenek. Rendkívül fegyelmezett, céltudatos és elkötelezett személyiség, munkatársai szeretik, megbecsülik, követendő példaképként tekintenek rá. Gratulálunk és sok áldást kívánunk munkájára!

Szlovák Zoltánné

Szlovák Zoltánné
Varga László Ottó az MBE főtitkára, Nagy Gáborné a díjazott képviselője, Kiss Péter az MBE operatív igazgatója. (Fotó: Jobbágy Csanád)

Szlovák Zoltánné Hegedűs Zsuzsanna, tősgyökeres kiskőrösi családból származik. Már kisgyermekként is szeretett másoknak segíteni, általános iskolai tanulmányai után pedig tudatosan választott szakmát. Ápolónőként végzett és dolgozott Kiskunhalason, majd ezt követően egy bölcsődében helyezkedett el. 1987-ben férjhez ment, házasságukból 3 gyermekük született. 2004-ben megszűnt a bölcsődei munkaviszonya. Ekkor kezdett el ápolóként dolgozni a Filadelfia Idősek Otthonában. Nagy változás volt ez a bölcsődei munkához képest, de Zsuzsi jól alkalmazkodott. Az idős embereken való segítés, életük szebbé, könnyebbé tétele lett munkájának mozgatórugója. Szívből jövő hivatástudattal végezte feladatait 16 éven át. Az idősek nagyon szerették és ragaszkodtak hozzá, mert mindig volt egy kedves szava mindenkihez, mosolygott az emberekre akkor is, ha fájdalmas időszakokon ment keresztül. Mindig Istentől kérte, és kapta is az erőt. Nagyon sok szép, kedves emléke van az idősekkel folytatott beszélgetéseiből. Nyugdíjba vonulását követően aktív nagymamaként éli mindennapjait. Két 4 éves ikerlány és egy 6 hónapos kislány unoka aranyozzák be a napjait. Az otthonba rendszeresen visszajár látogatóként, hiszen édesanyja ott él. Szívből gratulálunk, Isten áldását és óvó szeretetét kívánjuk további életére is!

Zupkóné Juhász Bernadett

Varga László Ottó az MBE főtitkára, Zupkóné Juhász Bernadett, Kiss Péter az MBE operatív igazgatója. (Fotó: Jobbágy Csanád)

Zupkóné Juhász Bernadett a Nyitott Ajtó Baptista Központ munkatársa. Már több mint egy évtizede hűségesen vezeti Edelény és kistérségében a magas színvonalú házi segítségnyújtó szolgáltatást, valamint koordinálja a szociális étkeztetést. Szakmai tudása kiemelkedő, jól bánik az emberekkel, precíz a munkavégzésben. Problémamegoldó készsége gyakran segít átlendíteni az irodát a nehézségek időszakán. A munka megszervezése és a munkavállalók összefogása komoly kihívások elé állítják, mivel a legnagyobb térségben lévő dolgozók és ellátottak gondjait, problémáit igyekszik nap, mint nap megoldani. Sosem panaszkodik, de nem rest segítséget kérni. Mélyen hívő katolikus, aki a hétköznapokban és a munkában is megéli a hitét, mindezt szerényen és alázatosan. A legnehezebb időszakokban is kitartott a szervezet és az igazság mellett. Szavára hallgatnak a munkatársak, türelme és jókedve ösztönző és motiváló. Kiváló munkatárs, vezető és édesanya. Szívből gratulálunk, és további sikereket kívánunk munkájához!

Beharka Pál plakett

Sipos Nikoletta

Varga László Ottó az MBE főtitkára, Sípos Nikoletta, Kiss Péter az MBE operatív igazgatója. (Fotó: Jobbágy Csanád)

A Pest Megyei Őszirózsa Egyesített Szociális Intézmény, ápolási-gondozási és egészségügyi, valamint mentálhigiénés tevékenységet végez Pest megye négy településén. Sipos Nikoletta sok éve munkatársa az idősek otthona és szenvedélybetegek otthona és rehabilitációs intézményeit magában foglaló integrált intézménynek. Mentálhigiénés vezetőként majd igazgatóként kezdettől fogva a szakmai irányítás meghatározó személyisége. Munkáját kiemelkedően, lelkiismeretesen, hivatástudattal végzi a nem mindig könnyű helyzetekben és körülmények között. Az intézmények lakóira, a hozzátartozókra és munkatársaira való odafigyelés mellett gondot fordít a szomszédos települések szociális intézményeivel és a polgármesterekkel való jó viszonyra is. Rendszeresen szervez közös programokat, amelyek segítik, hogy az intézmények lakói a tágabb közösség tagjainak érezhessék magukat. Hívő emberként, az aszódi gyülekezet tagjaként, fontosnak tartja, hogy a hit, a lélek gondozása, ápolása szervesen kapcsolódjon a szakmai munkához. Felismerte, hogy vezetőként komoly befolyása van arra, hogy az intézményekben a hitéleti programok, istentiszteleti, közösségi alkalmak és a lelkigondozói munka erősödjön, megszilárduljon. Rendszeres és aktív résztvevője a szociális módszertani központ által szervezett eseményeknek, ezáltal is segítve a különféle hátterű szociális szakemberek találkozását és együttműködését. Sok áldást kívánunk a további munkádra!

Szolgálat a társadalomban oklevél

Rákosszentmihályi Baptista Gyülekezet

Kiss Péter az MBE operatív igazgatója, a gyülekezet képviselői. (Fotó: Jobbágy Csanád)

Néhány évvel ezelőtt egy Donyeckből származó fiatal ukrán házaspár csatlakozott a Rákosszentmihályi Baptista Gyülekezethez. A háború kitörését követően számtalan telefonhívást kaptak, a gyülekezet pedig egy szívvel fogadta a menekülteket. Az imatermet és az ifjúsági termeket átalakították hálóhelyiséggé. A gyülekezet tagjai, barátai és a környezetükben élő, nem hívő emberek ismeretlenül jöttek el, és hoztak ételt, ruhát, pénzt. A 60 fős gyülekezet hamar ráébredt, hogy nem tudják ezt a szolgálatot ilyen intenzitással, hosszú távon végezni. Így kialakítottak egy folyamatosan bővülő, 20 gyülekezetből álló kis hálózatot. A munka eredményképpen az imaháznál kb. 80 fő aludt hosszabb-rövidebb ideig. Rajtuk keresztül 130-150 fő kapott személyes segítséget, telefonon keresztül pedig több mint 100 ember. 40-50 főt sikerült kollégiumokban elhelyezni. A menekültek áradata május folyamán jelentősen visszaesett, mivel a távoli régiók a front miatt átjárhatatlanok lettek. A szolgálat célja jelenleg az Ukrajnában élő gyülekezetek és a magyarországi menekültek anyagi támogatása. Nyáron a gyülekezet segített néhány családnak Donyeckből kimenekülni, ami jelentős költséggel és közvetlen életveszéllyel járt, de Istennek hála sikeresen zárult. A menekültmissziót az egész gyülekezet együtt végzi, egy kis csoport koordinálásával. A munka alapja és kiindulópontja Boldyriev Denys és Karina, akiket éjjel-nappal hívtak és akik nélkülözhetetlenek tolmácsként. A menekültmisszió motorjai Seres Győző lelkipásztor, felesége, Erika és Kelemen János gyülekezetvezető voltak: folyamatosan fogadták és segítettek ellátni a menekülteket. János így vall a munkájukról: „Minden, amit ebben tehettünk, öröm volt és kiváltság. Istentől kapott ajándék. Nem tudok arról mesélni, hogy mit tettünk, csak arról, hogy miket tett az Isten a szemünk láttára.” Gratulálunk és sok áldást kívánunk munkátokra!

 

Érd-Parkvárosi Baptista Gyülekezet

Az Ukrán menekülteket segítő csoport (Fotó: Jobbágy Csanád)

Az Érd-parkvárosi Baptista Gyülekezet ukrajnai menekülteket segítő csapata az elmúlt hónapokban példamutatóan, kitartással, és jézusi szeretettel fordult a háborús krízis miatt bajba jutott embertársai felé. Külső segítők és adományozók bevonásával, a gyülekezeti tagok kitartó imádságával és alkalmi segítségével a csoport tagjai önkéntes alapon, a mai napig erőn felül részt vesznek a segítő munkában. Fáradozásuk nyomán létrejött egy adományraktár, szálláshely, konyha, tisztálkodási és mosási lehetőség, ahol a menekültek néhány órát, napot eltöltve megpihenhetnek, majd továbbutazhatnak rokonaikhoz, barátaikhoz, vagy a gyülekezet kiterjedt hazai és külföldi kapcsolatai révén további segítséget, támogatókat találhatnak. A menekültek fogadásán kívül a gyülekezet rendszeresen szállít 1-2 tonnányi élelmiszeradományokat Kárpátaljára, baptista és református gyülekezeteknek, civil szervezeteknek. Megszervezik a főzést, takarítást, mosást, gondoskodnak arról, hogy mindig minden készen álljon a hozzájuk érkezők fogadására. Kiterjedt kapcsolataik révén sok külföldi gyülekezetet ismernek, ez megkönnyítette és megkönnyíti az utaztatást. Elvégzik a szükséges beszerzéseket, biztosítják a megbízható gazdasági-pénzügyi hátteret, koordinálják az egész szolgálatot, kapcsolatokat építenek a romániai partnerekkel, a városi vezetőkkel és más felekezetekkel. Az elmúlt hónapok munkáját számokban is kifejezve, 2022. február 27-től a mai napig 24 órában rendelkezésre állnak. Az általuk szervezett vagy biztosított vendégéjszakák száma majdnem 5000. 877 fő fordult meg náluk, és körülbelül 50 millió forint adomány felett sáfárkodtak.

A csoport tagjai név szerint:

Ábrahám Ágnes, Baranyi Péter, Beth Hafer, Bőjte Judit, Budavári Boglárka, Cathy Thomson, Emma Viktoria Walker, Farkas Kata, Fórizs Panna, Fórizs Gyula Zsolt, Gyökeres Erika, György Attila, Horváth István, Megyeri Éva

Gratulálunk és sok áldást kívánunk munkátokra!

Szolgálat a szolgáltatásban,
Szolgálat a társadalomban

A Magyarországi Baptista Egyház elismerései a szociális segítő munkában végzett kiemelkedő és áldozatos tevékenységért

2022. évi felhívás

2021. évi díjak átadása

2021. november 11-én,  Papp János egyházelnök úr, Mészáros Kornél lelkész, a Magyarországi Baptista Egyház korábbi főtitkára és Serafin József, a Baptista Egyházi Szociális Módszertani Központ vezetője, a Szociális Munka Napja alkalmából rendezett ünnepség keretében adta át a 2021. évben díjjazot szakembereink számára, a Magyarországi Baptista Egyház által alapított elismeréseket,  a Nap utcai Baptista Gyülekezet Imaházában.   

 

 

Balogh Lajos díjban részesült:

Szenczy Sándor

1965-ben született Sajószentpéteren. A társadalom peremét súroló fiatalkori élményei, tapasztalatai után meghallotta Isten hívását, megtért, majd a lelkipásztori szolgálatot vállalva, elkötelezte magát a szolgálatára. Első szociális tapasztalatait a kápolnásnyéki szociális otthonban szerezte. 1996-ban, 25 évvel ezelőtt hozta létre a Baptista Szeretetszolgálatot. Az alapítvány ma hazánk egyik vezető humanitárius szervezete, amely a világ többtucat országában is jelen van. A Szeretetszolgálat a jól ismert szerteágazó tevékenységei mellett – többek között élelmiszer- és adományosztás, magyar és külföldi krízisakciók, árvaházak létrehozása, Cipősdoboz akció –, a baptista szociális intézményhálózat kialakításában is meghatározó szerepet vállalt. A Szeretetszolgálat jelenleg számos szociális intézmény fenntartója. Ezek az intézmények a szociális szolgáltatások majd minden területét és célcsoportját lefedik, és naponta kb. 15 ezer rászoruló emberről gondoskodnak.

Sándor szolgálatát már egészen korán és folyamatosan számos díjjal elismerték helyi és országos szinten egyaránt. Az elmúlt évtizedekben a szervezet élén hallatlan elkötelezettséggel, kitartással, többször saját életét kockáztatva fáradozott a rászorulók érdekében, koordinálta a szociális, jószolgálati, segélyezési és oktatási tevékenységeket, egy tettre kész, elkötelezett csapat hathatós segítségével. Munkájához az erőt mindig is az isteni gondviselésbe vetett hitéből merítette. Évekkel ezelőtt, addigi szolgálatára visszatekintve így fogalmazta meg ezt: „A lehetetlen válik lehetségessé, ha hiszek. Tíz év alatt hét háborúban jártam, harminc menekülttáborért voltam felelős, százezer embernek segítettünk. Az ötezer forint, amit 1996-ban megáldottunk, egymilliárd forinttá változott, és hatmilliárdnyi áruvá. Elhittem, hogy meg lehet tenni.” Örömében-bánatában családja – felesége Katalin és öt gyermeke – mindig mellette áll. Szívből gratulálunk, Isten áldását és óvó szeretetét kívánjuk további életére is!

Beharka Pál díjban részesült:

Paróczi Zsolt 

1970-ben született. Pécsett nőtt fel. Fiatalemberként, bár szép sikereket ért el a versenysportban, Isten hívására inkább a lelkipásztori hivatást választotta. Kezdettől nagyfokú szociális érzékenység jellemzi, nyitott szívvel és tettrekészséggel fordul az elesettek, peremre került hátrányos helyzetűek felé. A Menedék Alapítvány – a preventív szolgálat erősítése céljából – 1986-ban a Somogy megyei Bodrog községben megvásárolta és felújította a romos Nádasdy kastélyt, ahová nevelőcsaládok költöztek be: a szülők, a sajátjaik mellé, állami gondoskodásból fogadtak magukhoz gyermekeket. A megnövekedett gyermekszám miatt létrehozták az ország első keresztyén óvodáját, általános iskolát és zeneiskolát alapítottak, melyek ma a Bodrogi Oktatási Központban működnek. A több száz milliós épületegyüttes jelentősebb állami támogatás nélkül, hitből és sokak adományából épült fel. Ennek a szolgálatnak az egyik motorja hosszú éveken át Paróczi Zsolt lelkipásztor volt. Ő volt az iskola lelkésze, igazgatója, pedagógus, aki feleségével együtt, nevelőszülőkként több gyermek időszakos vagy tartós nevelését vállalták. A több mint 20 éves bodrogi szolgálat után Isten új utakat mutatott neki, aki fáradhatatlan aktivitással követte Mesterét. 2014-től a szigetszentmiklósi baptista gyülekezet lelkipásztora. Egész baptista közösségünk érdekében odaszánt és alázatos szívvel munkálkodik az egyház oktatási szaktitkáraként és a Baptista Oktatási Központ vezetőjeként. A szociális szolgálattól sem marad távol: néhány évvel ezelőtt részt vett a Baptista Házban Dolgozom elnevezésű szociális képzési projekt tartalmi kialakításában és, többedmagával együtt, trénerként teszi emlékezetessé az alkalmakat a baptista fenntartású szociális intézményekben dolgozók számára. „Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.” (Gal 2,20) Ez az ige kísérte ez idáig és kísérje szolgálatában egy életen át!

Balogh Lajos plakettben részesült:

Bódis Sámuel  

Nagyváradon született, baptista családban. Szülei Istennek ajánlották őt, aki megtérése után nem volt engedetlen Isten hívása iránt, és a lelkipásztori hivatást választotta. Szirmai, majd diósgyőri lelkipásztorként szolgálva kezdetektől fontosnak tartotta a rászorulók, hátrányos helyzetűek felkarolását. Eleinte a Baptista Szeretetszolgálat munkájába bekapcsolódva segítette a szegényeket, később a szenvedélybetegeket a Miskolci Szenvedélybetegek Női Lakóotthona vezetőjeként 8 évig. A Nyitott Ajtó Baptista Gyülekezet a 2010-es évek elején az önkormányzattól átvette a város egyik leghátrányosabb helyzetű iskolájának, majd egy óvodának a fenntartását. A Nyitott Ajtó Baptista Iskola célja, hogy hároméves kortól a munkába állásig egyengesse a nehéz sorsú, mélyszegénységben élő gyermekek pályáját. E mellé a munka mellé két szociális alapszolgáltatás társul. Sámuel a gyülekezet lelkipásztoraként, ennek a folyamatnak aktív résztvevője, az intézményeknek pedig a vezetője lett. Az évek folyamán a szociális segítségnyújtás Miskolc környéki fő baptista bázisa az Arany Híd Házi Segítségnyújtó Szolgálat és az Arany Kanál Szociális Étkeztető Szolgálat. Házi segítségnyújtásban naponta közel 800 főt látnak el, a szociális étkeztetésben pedig naponta 2200 adag ebédet osztanak ki a miskolci térségben. Sámuel hitvallása szerint a társadalmi szolgálat missziós lehetőség, amelyet a mai baptistáknak feltétlenül meg kell ragadniuk. Munkája naponta példázza ezt a hitvallást, amelyben a Jelenések könyvének egyik igéje vezérli: „Tudok cselekedeteidről. Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet.” (Jel 3,8) Gratulálunk és sok áldást kívánunk munkájára!

Balogh Lajos plakettben részesült:

Hajdu Julianna  

Szociális pályafutása szülőföldjén, Hajdúdorogon kezdődött az ezredforduló táján, a gyermekvédelem területén. Később volt pszichiátriai betegek közösségi gondozója, vezetett támogató szolgálatot, szenvedélybetegek nappali ellátását, házi segítségnyújtó szolgálatot. 2015. február 1-én nyitotta meg kapuit a Sorsok Háza Szociális Intézmény. Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátását végzi, támogatott lakhatás szolgáltatást valamint család- és gyermekjóléti szolgálatot vezet számos Bács-Kiskun megyei és néhány Csongrád-Csanád megyei településen. Az intézményhálózat kiépítésében, stabil és megbízhatóan jó színvonalon való működtetésében Hajdu Julianna intézményvezetőnek nagy és megkerülhetetlen szerepe van. Tapasztalatára, elhivatottságára, precíz munkavégzésére alapozva koordinálja a mindennapos szakmai munkát, hozzáértő munkatársi csapatára építve és kompetens szakemberekkel együttműködve hozza meg az intézmény jövőjével kapcsolatos stratégiai döntéseket. Folyamatosan képzi magát, formálisan és informálisan is, és nagy hangsúlyt fektet a szolgáltatásban dolgozók szakmai továbbképzésére, fejlesztésére is. A társintézményekkel, a helyi önkormányzatokkal jó kapcsolatokat ápol, megalapozott szakmaisággal képviseli a szervezetét, amely abszolút elsőbbséget élvez az életében. Bár évtizedek óta a pályán van, még sincs kiégve, számos terve van. Az egyik legfrissebb egy női szenvedélybeteg rehabilitációs intézmény megnyitása. Munkabírása páratlan, embersége, odafigyelése az ellátottakra példamutató. Szívből gratulálunk és további sikereket kívánunk!

Balogh Lajos plakettben részesült:

Gögh Éva

1963-ban született több generációs kiskőrösi család második gyermekeként. A szociális szférában, házi segítségnyújtóként, 1988-tól kezdett dolgozni a kiskőrösi önkormányzat szociális intézményében. Ez az új terület nagy változást hozott az életében. Nagyon megszerette a segítő munkát, így hamarosan elvégezte a szociális gondozó-ápolói képzést. A többi gondozóhoz hasonlóan, ezekben az években besegített a szociális étkeztetésbe is. Munkája rövid idő alatt hivatásává vált számára: 32 éven keresztül fáradozott, kerékpárral, télen-nyáron, melyhez olyan kitartás szükséges, ami példaértékű mindannyiunk számára.

2011-ben a Filadelfia Intézmény átvette az alapszolgáltatások működtetését az önkormányzattól, így a házi segítségnyújtást is. Éva ekkortól egészen nyugdíjba vonulásáig intézményünk hűséges munkatársa lett. Kiemelten türelmes, toleráns, segítőkész volt az általa gondozottakhoz és a munkatársaihoz is. Bármikor fordulhattak hozzá: mindig, minden helyzetben lehetett rá számítani. Hivatásszeretetét mi sem bizonyította jobban, hogy gyakran munkaidőn túl is segített. Nem tudott nem segíteni, mikor egy idős, egyedül élő személy segítségre szorult, és nem volt senkije rajta kívül. Ezt másként nem lehetett csinálni, csak úgy, ahogy Ő is tette, sok-sok szeretettel. Nyugdíjasként kívánunk pihentető éveket és sok örömet családja – gyermeke és unokája – körében!

Balogh Lajos plakettben részesült:

Tóthné Frank Anikó

A Menedék Alapítványnál 2012-től, majd jogfolytonossággal a Baptista Menedék Szolgálatnál 2018-tól végzi szociális – missziós szolgálatát. Kezdetben a Menedékváros Hajléktalanok Átmeneti Szállásának szociális munkatársként, majd néhány évvel később mint az intézmény vezetője.

2019-től kezdődően a helyi Családok Átmeneti Otthonának vezetői feladatait is ellátja. Ez alatt a rövid idő alatt is munkatársi egységet és jó közösséget épített, szeretettel és befogadással rendezte az előforduló viszályokat. Mindig megbecsüléssel beszél az ellátottakkal, ezzel együtt fegyelmező, rendteremtő lélekkel van jelen. Vezetése alatt új lendületet vett a közfoglalkoztatási program: az intézményben mintakert és gyümölcsöskert létesült. A városi szervezetekkel, intézményekkel számos kapcsolat kiépítését munkálta, melyek életben tartására nagy hangsúlyt helyez.

Munkabírása hatalmas, a rá bízott szolgálatot, ellátottakat legjobb tudása szerint támogatja. Integratív személyiség, munkatársait felemeli, vezetői felelősségén túl lelki támaszként, fogódzóként áll mellettük, próbál segítséget nyújtani a privát problémák rendezésében. Körülményeire hittel és reménységgel tud tekinteni, lelki életre bátorítja a rá bízottakat. Lelki feltöltekezésének bázisa a kiskunmajsai katolikus közösség, aminek megbecsült tagjaként kiemelt egyházi szolgálatot is végez. Szívből gratulálunk, és további sikereket kívánunk munkájához!

Szolgálat a Szolgáltatásban Oklevélben részesült:

Mészáros Lászlóné 

A Bajai Baptista Gyülekezet tagja, aki öt éve dolgozik a városban működő Sorsok Háza Szociális Intézményben, mint szociális segítő. Munkavégzésére nem csupán a magas szakmai színvonal a jellemző, de a lelki felkészültség is. Ez utóbbit a Baptista Teológiai Akadémián szerzett tudása is segíti.

Odaszántságát és áldozatkészségét mutatja az a figyelmesség, amivel a gondozottak felé fordul, segítve ezzel a társadalom peremére szorult embereket. Munkáját jellemzi, hogy nem csak fizikálisan szeretne segíteni az elesett embereken, hanem lelkileg is. A bajai Sorsok Háza gondozottjai számára bátorító és vigasztaló a jelenléte. Munkatársai mindenben számíthatnak rá, tisztelik és szeretnek vele dolgozni. Sok ügyeletet vállal vasárnaponként a munkaerőhiány miatt, de ezt Istennek való szolgálatnak tekinti.

Istenünk a szívére helyezte, hogy a gondozottak és munkatársai rendszeres áhítatokat és lelki üzeneteket halljanak. Közbenjárására Lados István, a bajai gyülekezet lelkipásztora minden hétfőn egy 30 perces bibliaórát tart az intézményben. Margit munkája a hittel megélt professzionális segítés szép példája egész közösségünk számára. Gratulálunk!

2020. évi díjak átadása

2021. június 5-én, egyházunk országos közgyűlésén Tahiban, a szociális módszertani központ közreműködésével, Papp János és Mészáros Kornél ünnepélyes keretek között átadta a tavaly odaítélt legrangosabb szociális díjakat. 2020-ban a díjról döntő kuratóriumok Huszár Gézát Balogh Lajos-díjban, Rottmayer Jenőt Beharka Pál-díjban részesítették sok-sok éves áldozatkész szociális szolgálatukért, ám a járványhelyzet miatt a díjkiosztó elmaradt. A szombati ünnepi pillanatok során az egyházfői kézfogások, az oklevél és a plakett mellett Opauszki György, szociális szaktitkár olvasta fel a laudációkat, Serafin József, a módszertani központ vezetője pedig Orsós György autista művész egy-egy grafikáját nyújtotta át az ünnepelteknek. Örültünk a díjazottak meghatott szavainak, de tudjuk, hogy mindez csak halvány előképe annak az ünnepnek, amikor az Atya által ígért mennyei koronát majd elnyerik.

 

Huszár Géza

Huszár Géza úttörő személyiség, önzetlen, elhivatott munkájával jelentős részt vállalt a legújabb kori magyarországi szociális munka megteremtésében. Részt vett a Menedék szociális és gyermekjóléti intézményeinek létrehozásában, munkája révén létrejött a kiskunmajsai Menedékváros.

„…Mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok…, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is, velem tettétek meg.” – mondja Jézus Máté evangéliumában. Ez volt az az Ige, amit olvasva, Géza 1986-ban úgy döntött, hogy végleg otthagyja pedagógusi állását, és csak a rászorulókkal foglalkozik.

Huszár Géza a kezdetektől, már pedagógusként is, aktív szerepet vállalt a kallódó ifjúság mentésében. Például osztályfőnökként megkereste a csavargó diákjait, majd otthonába fogadta. Gyülekezeti segítséget szervezett egy várandós, otthonról elzavart lánynak, aki így nem adta intézetbe gyermekét. Szervezett formában legelőször 1984-ben a budafoki baptista imaházban induló és mai napig is működő Teaklub volt az a hely, ahol az utcáról betért, céltalan fiatalok zsíroskenyér és tea mellett beszélgethettek, pingpongozhattak, különböző koncerteken, programokon vehettek részt úgy, hogy minden héten szólt az örömhír is. Géza évtizedeken át ennek vezetője, motorja volt. A további új lehetőségek megvalósításában korszakalkotó ötletekkel, aktív és kemény fizikai munkával vállalt szerepet, úgy, hogy sem jogszabályi háttér, sem gyakorlati példák, megoldások nem álltak rendelkezésre.

Mindig harcolt az elesettekért. Ha kellett, bíróságra ment, vagy dolgozni a rászorulóval, óvodába, iskolába az igazgatóhoz az anyukákkal, költöztetett, embereket szöktetett és számtalan más dolgot tett, éppen mire volt szükség. Mindig fontosnak tartotta, hogy Krisztus szeretetével, irgalmasságával segítsen és megismertesse a szabadulás útját. A rászorulók között élve, saját életpéldájával mutatott utat és lehetőséget a teljes életre. Hosszú évtizedekre visszanyúló, és mai napig aktív szolgálata nyomán számtalan ember jutott új életre, és lett tevékeny gyülekezeti tag, valamint hasznos tagja a társadalomnak.

 

Rottmayer Jenő

Rottmayer Jenő gyógypedagógus, a Budapest József utcai Baptista Gyülekezet avatott diakónusa, több évtizedes önkéntes felelősségvállalással szolgál a rászorulók, a nehéz anyagi helyzetű emberek felé gyülekezeten belül és azon kívül is.

2003-tól vezetője a szociális bizottságnak, akik a gyülekezethez kötődő személyek közösségi támogatásával foglalkoznak. Aktívan bevonódik a nélkülözők élethelyzetének megismerésébe, ennek alapján gyakorlatias javaslatot tesz anyagi támogatásra, vagy más jellegű törődésre. Önkéntes szolgáló csoportot szervez, alkalmi megmozdulásokat, látogatásokat, utaztatásokat stb. kezdeményez, mindezekben elől jár, és aktívan részt vesz. Akkor is szolgál, ha nincsenek ehhez társai.

Nem ódzkodik a betegektől, közösséget vállal a gyülekezetet látogató hajléktalanokkal, számukra évek óta heti rendszerességgel élelmiszerosztást végez. Az ehhez beszerzett élelmiszer átadását, átvételét, szállítását hűséges kitartással, saját erejét nem kímélve végzi. Az átnyújtott adományok mellé jár egy jó szó, egy törődő, bátorító, vagy helyreállást munkáló megjegyzés, üzenet. A beteglátogatásban, nehéz sorsúakkal való törődésben mindig derűvel, jó kedéllyel, bátorítással van jelen, előrébb sorolja mások támogatását a saját kényelménél.

Hite engedelmes cselekedetekben gyümölcsözik. Ő a gyülekezet szociális lelkiismerete, ugyanakkor érzékenysége józan megfontolással is párosul. Mindig igyekszik teljes komplexitásában kezelni az adott személy élethelyzetét.

Nem a nap lesz többé napvilágod, és nem a hold fénye világít neked, hanem az Úr lesz örök világosságod, és Istened lesz ékességed.” (Ézsaiás 60,1) Isten elhívó, megerősítő szavára ma is támaszkodik. Idősödő kora, romló egészségi állapota, sőt egy nemrég átélt súlyos, személyes veszteség sem tántorította el elhivatottságától.

 

2021. évi felhívás

2020 díjazottai

Huszár Géza a Menedék Alapítvány egyik alapítója, első főidős munkatársa. Úttörő személyiség, önzetlen, elhivatott munkájával jelentős részt vállalt a magyarországi szociális munka megteremtésében. Részt vett a Menedék szociális és gyermekvédelmi intézményeinek létrehozásában, munkája révén létrejött a kiskunmajsai Menedékváros. Mindig harcolt az elesettek érdekében, fontosnak tartotta, hogy Krisztus szeretetével, irgalmasságával segítsen és megismertesse a szabadulás útját. A rászorulók között élve saját életpéldájával mutatott utat és lehetőséget a teljes életre.

 

Rottmayer Jenő testvér a József utcai gyülekezet diakónusa évtizedek óta. Nem csak államilag elismert gyógypedagógus, de buzgó hívő ember, imában, bizonyságtételben és a hétköznapokban is. Megbízása, de azon túl is ajándéka a befogadás, a gondoskodás, anyagilag és szellemileg egyaránt.

 

Bácsi Annamária szakmai tudása, leleményessége, szervezőkészsége példaértékű. A pécsi Xavér Utcai Idősek Otthona részlegvezetőjeként mindent megtesz az ellátottak környezetének otthonosabbá, élhetőbbé tételében. A lakók bevonásával kertet gondoz, szabadidős programot szervez. Minden közös programban részt vesz, szervezője, aktív résztvevője az ünnepi műsoroknak, az ünnepekre való készülődésnek. Munkáját lelkiismeretesen, fáradtságot nem ismerve végzi, energiája, lelkesedése kifogyhatatlan.

 

dr. Heidl Beáta 2013-tól meghatározó vezetője a Baptista Szeretetszolgálat intézményeinek. Az irányítása alá került intézmények működését átsegített krízishelyzeteken, kitartó munkával magas szintre emelte a szolgáltatások színvonalát. A helyi lehetőségekre, szükségletekre építve átgondolt fejlesztéseket végzett, végez folyamatosan is. Munkatársi csapatát éjjel – nappal elöljárva példaadóan vezeti.

 

 Lakatos Ildikót egész életében, munkájában, és küzdelmeiben Istenbe vetett hite erősítette. Ha volt is megpróbáltatás életében, jó kedvét, hitét, segítőkészségét mindig megőrizte. Szeretettel fordult mindenki felé. Csendes, békés, megértő és megbocsátó természete, rendkívüli hozzáállása a feladatokhoz mindenkinek erőt adott. A Filadelfia Integrált Szociális Intézmény dolgozói és ellátottai szeretettel emlékeznek vissza az együtt töltött időkre.

 

Molnár Tivadarné Marianna a Menedék Mamásotthon családgondozó munkatársa. Hosszú évtizedek óta tartó, mai napig aktív szolgálata nyomán emberek jutottak új életre. Kiváló munkatárs, fegyelmezett és vonzó személyiség, akit képmutatás nélküli kedvesség és cselekvő szeretet jellemez. Fontosnak tartja, hogy az aktuális kihívásoknak szakmailag is megfeleljen, de töretlenül elsődleges szempontnak tarja, hogy a Mamásotthonba kerülő családok megláthassák Krisztus szeretetét és lehetőségük legyen teljes életváltozásra.

 

Opauszki György a legrégebbi baptista szeretetház vezetője több mint két évtizede. Az intézmény irányítása alatt átgondolt stratégia mentén nagyon sokat fejlődött, új szolgáltatásokkal bővült, a szolgáltatások ellátási területe növekedett. Mindeközben a bentlakásos ellátás minősége is emelkedett. Hosszú távú vezetői munkája kreatív gondolkodása példa lehet az egész szociális szolgáltatói körben.

 

Vida Gabriella a Baptista Szeretetszolgálat Szeretetotthonának intézményvezető ápolója. Felelősséggel szervezi a három telephelyen élő 624 fő idős és mozgásfogyatékos személy gondozási, ápolási ellátását, felügyeli az intézményi orvosok, szakorvosok munkáját. Részt vesz a képzések, továbbképzések szervezésében, a gyakorlatot teljesítő hallgatók képzésében, vizsgáztatásában. Aktívan segíti az intézményvezető munkáját, távollétében a szakmai helyettesítését biztosítja. Nyugodt, mosolygós természetével, empatikus viselkedésével támogatást nyújt mind a munkatársak, mind a lakók számára, jó példával szolgálva mindenkinek.

 

Békés Barbara, a Sorsfordító Szolgáltató Központ munkatársaként, fiatal kora ellenére egy olyan új rendszer kialakításában, működtetésében, fenntartásában tevékenykedik nap, mint nap, ami 40 rászoruló ember mindennapjait teszi élhetőbbé. Szervezetünk támogatott lakhatás szolgáltatása, a kezdetektől építkezik Barbi szakmai tapasztalatára, elhivatottságára, hivatástudatára, ami az ellátottakon túlmenően valamennyi munkatársára kiterjed.

2019 díjazottai

A Magyarországi Baptista Egyház Elnökségének javaslata alapján odaítélésre kerültek a „Szolgálat a szolgáltatásban” és a „Szolgáltat a Társadalomban”  elismerési kategóriák 2019. évi díjai. 2019. november 12-én a szociális munka napján, a Wesselényi utcai Baptista Imaházban megrendezésre került ünnepség keretében Papp János a Magyarországi Baptista Egyház elnöke és Serafin József a Magyarországi Baptista Egyház Filadelfia Integrált Szociális Intézmény Szociális Módszertani Központjának vezetője nyújtotta át az elismeréseket az ez évi díjazottaknak.   

Balogh Lajos- plakettben részesült: 

Báthori Istvánné

 

Ottília 33. éve dolgozik az Emmaus Idősek Otthonában,  gondozó munkakörben. . Munkáját mindig lelkiismeretesen végezte és végzi a mai napig. 2018-ban nyugdíjba ment, ám a nyugdíj mellett is dolgozik. Kedves, alázatos személyiség, akinél a kiégés jelei ennyi év után sem mutatkoznak. Nagyon szereti az időseket, mindig megtalálja velük a közös hangot. Könnyen teremt kapcsolatot mind az ellátottakkal, mind azok hozzátartozóival. Munkatársaival közvetlen, segítőkész, barátságos. Több évtizedes szakmai tapasztalatát türelmesen és hitelesen adja át az új munkatársaknak. Munkájában és magánéletében is fontos szerepet játszik Istenbe vetett hite. Szabadidejét családjának szenteli, gyermekei és öt unkája teszi szebbé mindennapjait.

Büki Gábor

Gábor 25 éve dolgozik az Életminőség- fejlesztő Szolgáltatások Intézményében, kezdetben ápolási, gondozási feladatokat végzett súlyos, halmozottan fogyatékos gyermekeknél, majd 2000-től a fogyatékosok gondozóházában nevelői, pedagógiai munkája mellett kiváló lelkigondozó is. Egyéni esetkezelései során ragyogó érzékkel találja meg az utat a szigor szküllája és az engedékenység kharübdisze között, szeretetteljes támogatást biztosítva. Mindezeket a feladatokat ellátottjaink megelégedésére teszi, akik körében nagy népszerűségnek örvend. A teológiai főiskola elvégzése után lelkipásztori tevékenysége mellett intézményünk ellátottjainak lelki életét is figyelemmel kíséri, a rendkívül hangulatos hetenkénti focimérkőzések mellett. Kollégái bizalommal fordulnak hozzá, elismerve szókimondó, szigorú véleményét. Gábor egyenes jellemű, megbízható munkatárs, lelkipásztor.

Baranyai Csaba

Csaba 2015 óta a kiskőrösi Sorsfordító Szolgáltató Központ terápiás munkatársa. Emellett a kezdetek óta részt vesz az élelmiszermentésben. A szállítást és a kiosztást a helyi munkatársak végzik, Csaba akár Kiskőrösön, akár Hódmezővásárhelyen szívesen segíti a munkát. Ezen kívül az ő feladata a munkatársak felkészítése és segítése, és szinte erőn felül koordinálja és fogja össze az elszámolást, amelynek szigorú szabályai vannak. Napi teendői mellett évek óta precízen vezeti az adminisztrációt. Ez a kiosztó lapok összesítéséről, ellenőrzéséről, az elektronikus rendszer napra kész vezetéséről, a fotódokumentáció elkészítéséről és továbbításáról szól. Csaba 2015 és 2019 között közel 600 000 kg élelmiszer mentésében vállalt aktív szerepet. Szervezetünk a Magyar Élelmiszerbak Egyesület ellenőrzésein mindig probléma nélkül megfelelt, ami nagymértékben Csabának köszönhető.

Beharka Pál- plakettben részesült:  

Szomor Imre

Szomor Imre 1998 óta a Rákoscsabai Baptista Gyülekezet elöljárója, 2002 óta a gyülekezet gazdasági vezetője. 1998 óta a gyülekezet tagjai által létrehozott Rákoscsabai Béthel Alapítvány képviselője, 2013 óta a Virágoskert Értelmi Sérültek Átmeneti és Napközi Otthon Fenntartói csoportjának tagja. Imre vezetésével valósult meg többek között a Meleg étel a hidegen hajléktalan étkeztetési program, az Eleki Gyermekotthon, majd lakóotthon család nélkül élő gyermekeinek anyagi és lelki támogatása, az Árvízkárosult családok lakásainak helyreállítását támogató program, a Kárpátaljai tűzifa-program és a Fogyatékkal élők táboroztatását végző program. Imre nemcsak vezetőként és adományozóként, de szükség szerint fizikai munka végzőjeként is támogatja a rászorultakat.

Közismert tény, hogy testvérünk személyes vagyonából is áldoz a rászorulók támogatására. Rendszeresen lakást bérel hajléktalan embereknek, akiket személyes odafigyeléssel támogat a reintegrációban. Állami nevelésből kikerült fiatal házaspárok lakásvásárlását is támogatta.

Szomor Imre a Rákoscsabai Baptista Gyülekezetben és intézményeiben valamint Rákosmente civil és önkormányzati testületeiben is megbecsült, hitvalló keresztyén. Személyes példaadása inspiráló a következő generáció számára.

Szeretettel gratulálunk minden díjazottnak! 

Scroll to Top