Magyarországi Baptista Egyház

Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

Módosult a Szociális Törvény a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás vonatkozásában

A Magyar Közlöny 2020. évi 243. számában (2020. november 11.) megjelent a 2020. évi CXII. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2019. évi LXVI. törvény módosításáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása a következpket érinti:

1. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 60. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A falugondnoki, illetve tanyagondnoki képzés szervezését a szolgáltatás helye szerint illetékes megyei önkormányzat látja el a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által jóváhagyott képzési program alapján.”
2. § A Szoctv. a) 60. § (1) bekezdésében az „az aprófalvak” szövegrész helyébe az „a falvak”, b) 60. § (2) bekezdésében a „nyolcszáz” szövegrészek helyébe az „ezer”, szöveg lép.
2. Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2019. évi LXVI. törvény módosítása
3. § Nem lép hatályba a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2019. évi LXVI. törvény 16. § (2) bekezdése.
3. Záró rendelkezések
4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2021. január 1-jén lép hatályba. (2) A 3. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

Scroll to Top