Magyarországi Baptista Egyház

Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

Alternatív módszerek a prevencióban

Az OSZSK drogprevenciós programjának bemutatása

 

A Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segítő Központ drogprevenciós munkájának több szempontból is különleges, 19 hónapot felölelő, programja zárult 2020 szeptember végén. A célzott prevenciós program során (EFOP-1.8.7.-16-2017-0006) a fiatalok azon csoportjaira fókuszáltunk, akik a statisztikák alapján nagyobb valószínűséggel próbálnak ki drogokat és/vagy nagyobb valószínűséggel alakulnak ki drogfogyasztással összefüggő problémáik, mint az általános népesség tagjainak.

A projekt legfőbb jellemzői szerint szemléletformáló, alternatív pedagógiai módszereket alkalmazó programokat valósítottunk meg a projekt három bázis helyszínén – Esztergom, Tapolca és Mátészalka – valamint az érintett városok vonzáskörzetéhez tartozó kistelepüléseken.

A projekt tervezésekor a 800 fő bevonására tett vállalás is igen rizikósnak tűnt, így a több mint 1900 résztvevőt bevonásával zárult projekt minden képzeletünket felülmúlta. A prevenciós célok megvalósítása érdekében 465 foglalkozást tartottunk. A bázishelyszíneken működő irodáinkon kívül hátrányos helyzetű településeken, roma szegregátumokban, nevelőotthonban, oktatási intézményekben tudtunk jelen lenni, mindezt közel 40 helyi szinten működő intézmény és szakember együttműködésével és támogatásával.

A projekt sikeres lebonyolításának fontos alapja volt saját intézményi humánerőforrásunk, szakembereink hozzáértése és a legváratlanabb helyzetekre való gyors reagálások.

A szakmai programban vállalt hosszú távú csoporttréningek megsegítéséhez a legnagyobb kihívást jelentő tényezők – a célcsoport elérése, programban tartása – érdekében a legkiválóbb hazai alternatív pedagógiai módszereket, innovatív megoldásokat alkalmazó szervezeteket vontuk be.

A Momentán Társulat Magyarország legnépszerűbb improvizációs színháza. A nézők bevonásával mindig az aktuális közönségre szabják az előadásaikat. Élethelyzetekre, karakterekre improvizálnak, illetve a nézők interaktív részvétellel kihívások elé állíthatják az imprószínészeket. Az általuk használt játékformák alkalmasak arra, hogy humorral, öniróniával problémákat vessenek fel, a problémákat kívülről szemlélve, belülről élhesse meg a résztvevő.

A Függő játszma című előadásukkal indítottuk a projektet. Az interaktív előadás Zacher Gábor toxikológus közreműködésével valósult meg és elsősorban a közös gondolkodás, a felmerülő kérdésekre való együttes válaszadás volt a célja. A különböző élethelyzeteket bemutató jelenetek nem csupán szülőként és szakemberként, de egyszerű felelősségteljes állampolgárként is megszólították a publikumot. A Momentán Társulat a projekt 3 fő helyszínén tartott hatalmas sikerrel egy-egy nyilvános, illetve szakembereknek szóló előadást, közel 600 fő részvételével.

Az AppArt Egyesület missziója – a közösségek megszólításán keresztül – az egyén társadalmi érzékenyítése. A művészeti és részvételi eszközök elősegítik a társadalmi befogadást és a méltányosságot. A projekt lebonyolítása során az AppArt Egyesület négy szakembere 200 drámapedagógiai foglalkozást tartott 6 csoport számára. A drámapedagógiai foglalkozások nem formális oktatási-nevelési módszerként, a színház és dráma eszközeit sajátos módon használva, azokat a fiatalokat is aktív résztvevővé tudták tenni, akik ódzkodtak attól, hogy megnyíljanak.

Szintén az AppArt Egyesület programja a CARLO – Komplex színházi-nevelési előadás. Az integrált és inkluzív színházi előadások elsősorban a köznevelésben résztvevő 12-16 éves, hátrányos helyzetű közegben, térségekben élő szegregált és integrált általános iskolákban tanuló fiataloknak, tanodai gyerekközösségeknek, gyermekotthonok lakóinak problémáira keresik a kiutat. Tevékenységük tehát tökéletesen illeszkedett a projektünk célkitűzéseihez és célcsoportjához.

A színházi nevelési program alapját Bódis Kriszta: Carlo Párizsban című ifjúsági regénye ihlette. A történet főhőse Carlo, a 15 éves telepi roma fiú, aki ki akar törni a gettó-létből, de ebben a törekvésében minden és mindenki akadályozza, időnként még saját maga is. A program módszertana lehetővé teszi a közreműködő színész drámatanárok számára, hogy a történet keretei közül kilépve, közvetlenül a nézőkhöz – általános és középiskolás korú diákok – forduljanak, és őket a történet alakítására kérjék. A diákok így, kilépve a passzív, befogadói szerepkörből, maguk is a történet részeseivé válnak: döntéseket hoznak, alakítják a szereplők sorsát, együtt keresik a lehetséges megoldásokat.

A program időszaka alatt 32 zeneterápiás foglalkozást tartottak a Bélaműhely Soundart szakemberei. A foglalkozások az ember hanghoz való viszonyából kiinduló, szeretet-tér létrehozásának tapasztalatait adta át a résztvevőknek, ezzel segítve az önmagukhoz, embertársaikhoz és a körülöttük lévő világhoz való kapcsolatuk, kapcsolódásuk minőségi fejlődését. Ez a program célcsoportja esetében kiemelten fontos, hiszen önmagunk kellő ismerete, tudatunk működésének feltárása valódi segítséget nyújt a helyes helyzetfelismerésben, helyes kapcsolatfelvételben és a helyes cselekvésben. Az elvégzett gyakorlatok segítettek oldani az egyéni feszültségeket, szorongásokat, szélesítették a résztvevők kommunikációs eszköztárát, javították a kooperációs készséget és elindították a közösségfejlesztés folyamatát.

A Szociális Cirkusz a Magyar Zsonglőr Egyesület keretei között működik. A projektünkben 32 foglalkozást tartottak. A Szociális Cirkusz a különböző cirkuszi műfajokat eszközként használja a társadalmi integráció előmozdítása érdekében. A programok kiváló eredményeket produkálnak a gyerekek és fiatalok egyéni és közösségi fejlődése kapcsán egyaránt. Elsődleges fontosságú volt az előadók számára a részvételi jelleg. Sosem a fiataloknak, hanem a fiatalokkal játszottak, mindig ők voltak a cselekvő, alkotó felek. Nem előadásokat vittek hozzájuk, hanem eszközöket, hogy előadásokat hozhassanak létre. Folyamatosan keresték a résztvevők rejtett értékeit, tehetségeit és integrálták azokat a foglalkozásokba illetve az előadásokba. A foglalkozások eredményeképpen a visszahúzódó, introvertált résztvevők is megtapasztalhatták, hogy sikeressé válhatnak egy olyan területen, ahol még sosem próbálták ki magukat korábban.

 

A BSZ OSZSK munkatársai 50 olyan csoportalkalmat szerveztek, amelyek célja a családi rendszer megerősítése volt. A szülői készségek fejlesztését szolgáló csoportfoglalkozások a veszélyhelyzet beálltát követően részben online valósultak meg. A tréningek fő célja többek között a szülők segítése volt, hogy kifejezzék szeretetüket, érzéseiket, érzelmeiket. További célok voltak az empátia fejlesztése, a gyermekre irányuló pozitív figyelem (dicséret) elmélyítése, az elvárások tekintetében következetesség megtartása valamint a konfliktuskezelés, együttműködő készség, megbocsátás stb.

 

Szintén 50 alkalommal szerveztünk speciális foglalkozásokat fiatalok számára. A foglalkozássorozatok, tréningek fő célja volt, hogy a mindennapjaikba beépüljön az egészségtudatos magatartás, elmélyüljön önismeretük, növekedjen a stressz és teherbíró képességük. A személyiségfejlesztés eredményeképpen így remélhetőleg nagyobb hatékonysággal tudnak nemet mondani az illegális szerekre, illetve kitolódik az első illegális szer kipróbálásának az életkora.

 

Kortárssegítő programunkba 36 diákot tudtunk bevonni. Az oktatási intézményekben meghirdetett képzésekre elsősorban a pozitív mintákat képviselő, jó tanulmányi eredményeket produkáló, kommunikatív, empatikus, segítő attitűddel rendelkező fiatalok jelentkeztek, azonban igyekeztünk kiemelt figyelmet fordítani arra is, hogy vegyes csoportokat hozzunk létre és a problémás fiataloknak is teret adjunk.

 

A szakemberek részére szervezett több tucat szakmai műhely, érzékenyítő foglalkozás, esetmegbeszélő csoport lehetővé tette, hogy a különböző intézményekben, szervezetekben dolgozó, a drogprevenció kérdésében elkötelezett kollégák, együtt gondolkozzanak és tervezzenek. A program eredményeképpen elindult a közösségfejlesztés, az egyéni életutak áttekintésén keresztül erősítettük a kliensek iránti empátiát. A résztvevők megélték a csoporthoz tartozás élményét, elmélyültek a már meglévő együttműködések és kapcsolatok.

 

Esztergomban, Tapolcán és Mátészalkán a szakembereink felkeresték a működő, ám hivatalosan nem bejegyzett önsegítő csoportokat, majd előzetes egyeztetést követően egy-egy előadás keretében ismertették a drogprevenciós projektet és annak programelemeit. A bevont csoportok tagjai közül többen részt vettek a meghirdetett nyilvános programokon, ami jelentős siker, mert ezáltal a sokszor elszigetelt személyek közösségbe integrálódása javult.

 

A projekt egyik fő célkitűzése volt, hogy a lebonyolítás során tervezett szakmai elemeken túl a területi együttműködéseket megerősítsük, illetve kialakítsuk a kapcsolatot az önkormányzatokkal, a családsegítőkkel, a gyermekjóléti szakemberekkel, a pártfogó felügyelőkkel, a közösségi terek működtetőivel, a rendőrséggel, a szenvedélybeteg kezelőhelyekkel, az oktatási intézményekkel, a gyermekotthonokkal, a nevelőszülői hálózatokkal, illetve az önsegítő csoportokkal. Kiemelt együttműködő partnereink a helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok voltak.

 

A program megvalósítása során a fenntarthatóság biztosítása érdekében folyamatos volt az információgyűjtés, az adatok elemzése, a helyi sajátosságok feltérképezése. A csapatmunka eredményeképpen kidolgoztuk a három bázishelyszínre vonatkozó helyi akcióterveket a következő három év tekintetében. A cselekvési tervek fő célja, hogy hosszútávon aktív és konstruktív maradjon a megkezdett együttműködések mindegyike. Eredményeink fenntartása és továbbvitele érdekében azon dolgozunk, hogy saját erőből megvalósítható programjaink folyamatosan elérhetőek legyenek az érintett térségekben.

 

dr. Heidl Beáta

Scroll to Top