Magyarországi Baptista Egyház

Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

A gyermekvédelmi intézmény-vezetők pszichológiai alkalmassági vizsgálatához szükséges kormányrendelet módosítása

A Magyar Közlöny 2024. évi 24. (2024. február 29.) számában megjelent Kormány 40/2024. (II. 29.) Korm. rendelete a gyermekvédelmi intézmény-vezetők pszichológiai alkalmassági vizsgálatához szükséges kormányrendelet módosításáról.

Kjtvhr. módosítása
1. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (Kjtvhr.) a következő 4. §-sal egészül ki:

„4. § (1) A Gyvt. szerinti gyermekotthont működtető intézmény vezetőjévé, a gyermekotthon vezetőjévé, a nevelőszülői hálózatot működtető intézmény vezetőjévé, a nevelőszülői hálózat szakmai vezetőjévé, valamint a javítóintézet igazgatójává és otthonvezetőjévé az a személy nevezhető ki, aki

a) hozzájárul a pszichológiai alkalmassági vizsgálat elvégzéséhez és az ehhez szükséges személyes adatainak a kezeléséhez, és

b) a pszichológiai alkalmassági vizsgálaton alkalmas minősítést kap.

(2) A pszichológiai alkalmasság vizsgálata során az (1) bekezdés szerinti vezetőnek az 1. mellékletben meghatározott pszichológiai feltételeknek, valamint a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter és a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter által együttesen jóváhagyott és az általuk vezetett minisztériumok honlapján közzétett vezetői kompetenciáknak kell megfelelnie. A pszichológiai alkalmassági vizsgálatot a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter és a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter által együttesen jóváhagyott pszichológiai alkalmasságvizsgálati szakmai protokoll alapján kell elvégezni

(3) A pszichológiai alkalmasságot

a) személyiségtesztek,
b) intelligenciatesztek,
c) papíralapú vagy műszeres figyelemvizsgálatok,
d) kompetenciavizsgálatok,
e) az a)–d) pontban meghatározott vizsgálatok kombinációjának, valamint
f) – ha a vizsgált személy pszichológiai állapota indokolja – kiegészítő vizsgálatok
elvégzésével és a vizsgálat eredményeinek komplex kiértékelésével a vizsgálatot végző pszichológus minősíti.

(4) A pszichológiai alkalmassági vizsgálatot a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium végzi.

(5) A pszichológiai alkalmassági feltételeket az (1) bekezdés szerinti vezetőnek a tudomására kell hozni, és azok fennállását – a (6) bekezdésben foglalt esetek kivételével – a pszichológiai alkalmassági vizsgálat elvégzésével kétévente ellenőrizni kell.

(6) A pszichológiai alkalmassági vizsgálatot, ha a) az előző vizsgálat során a vizsgálatot végző két évnél korábbi időpontot javasol, a vizsgálatban meghatározott időpontban,

b) a munkáltatói jogkör gyakorlója azt kezdeményezi, soron kívül

kell elvégezni.”

A Kjtvhr. a következő 29. §-sal egészül ki:

„29. § (1) A gyermekvédelmiintézmény-vezetők pszichológiai alkalmassági vizsgálatához szükséges kormányrendelet módosításáról szóló 40/2024. (II. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 4. §-ban foglaltakat a Módr. hatálybalépésének napján folyamatban lévő pályázati eljárások esetén is alkalmazni kell, azzal, hogy a pályázó a 4. § (1) bekezdése szerinti hozzájárulását a pályázati határidő lejártát követően, de legkésőbb a kinevezését megelőzően is megteheti.

(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója a Módr. hatálybalépésének napján a Módr.-rel megállapított 4. § (1) bekezdése szerinti vezetői megbízásban állók pszichológiai alkalmasságát a 4. § szerinti vizsgálat útján ellenőrizheti.”

A pszichológiai alkalmasság feltételei
1. A személyiség egészével kapcsolatos elvárások
1.1. Kiegyensúlyozott pszichés állapot
1.2. Életkornak megfelelő érettség
1.3. Átlag feletti érzelmi-indulati kontroll
1.4. Átlag feletti érzelmi intelligencia
1.5. Átlagos pszichés terhelhetőség, stresszel való megküzdési képesség
1.6. Átlagos alkalmazkodási képesség
1.7. Átlagos teljesítménymotiváció
2. Kognitív képességekkel kapcsolatos elvárások
2.1. Átlagos intellektuális képességek
2.2. Átlagos figyelmi képességek
3. Társas készségekkel kapcsolatos elvárások
3.1. Átlag feletti szóbeli kommunikációs készségek
3.2. Átlagos írásbeli kommunikációs készségek
4. Társadalmi normáknak való megfelelés
4.1. Átlag feletti felelősségtudat
4.2. Szabálykövető, fegyelmezett magatartás, amelynek keretében elvárt a vizsgálatok során való együttműködés,azok szabályainak betartása, a tesztek értékelhető kitöltése
4.3. Élettörténete mentes a kóros függőségektől (például játékszenvedély, alkoholfüggőség, drogfüggőség)
4.4. Élettörténete mentes öngyilkossági kísérlettől, öngyilkosságra utaló magatartástól
4.5. Élettörténete mentes a szexuális devianciáktól”

A rendelkezés a mai naptól hatályos.

Forrás: www.tamogatoweb.hu

MK_24_023

Letöltés

Scroll to Top