Magyarországi Baptista Egyház

Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

A családok átmeneti otthonai részére külső férőhelyek kialakításához nyújtandó támogatás 2022

A PÁLYÁZAT CÉLJA

A Kormány 1046/2020. (II. 18.) Korm. határozata az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti nemzeti stratégiát rögzítő határozat értelmében kiemelkedő feladat a kizsákmányolás formájára reagáló segítségnyújtó szolgáltatások, különös tekintettel a családok átmeneti otthonaiban rendelkezésre álló kapacitások bővítése, a külső férőhelyekhez való hozzáférés biztosításával.

A pályázati program célja, hogy támogatást nyújtson a családok átmeneti otthonai, és fenntartói részére annak érdekében, hogy külső férőhelyet tudjanak kialakítani, vásárolni, felújítani, ezzel segítve a szolgáltatás hatékony működtetését, a családok integrálását, a családok kilépését az ellátásból, hozzájárulva az emberkereskedelem áldozatai számára a szolgáltatáshoz történő hozzáféréshez.

Jelen pályázati konstrukcióval az alábbi területek fejlesztéseit, szolgáltatásait, programjait kívánjuk támogatni:

Családok átmeneti otthonát fenntartó szervezetek külső férőhelyeket tudjanak kialakítani, vásárolni, felújítani, az ellátás hatékony működtetése érdekében.

 

PÁLYÁZÓK KÖRE

Pályázatot nyújthatnak be a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett családok átmeneti otthonát fenntartó szervezetek.

Nem pályázhatnak azok a szervezetek,

amelyek jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás vagy a megszüntetésükre irányuló jogszabályban meghatározott egyéb eljárás alatt állnak;
amelyek nem felelnek meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek
amelyek a pályázat beadását megelőző 5 évben megítélt támogatás(ok)ról szóló beszámolóját a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet, a SZIN Nonprofit Kft. (és jogelődei) vagy az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve jogelődei visszautasította, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van az NSZI, a SZIN Nonprofit Kft.-vel, a Hajléktalanokért Közalapítvánnyal, illetve a Minisztériummal szemben;
amelyek esetében a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
amely pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6.§ bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok áll fenn;
a Knyt. 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményi.
Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye:

bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

 

A TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSI IDŐSZAKA

június 1. – 2023. december 31. (önkormányzati fenntartású intézmény esetében 2023. június 30.)

 

TOVÁBBI RÉSZLETEK

Scroll to Top