Magyarországi Baptista Egyház

Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

74/2023. (III. 10.) Korm. rendelet

A 2023. évi bérintézkedésekhez kapcsolódó támogatás.2023. január–december hónapokra a 2023. évi minimálbér és garantált bérminimum kompenzációja céljából, továbbá a pedagógusok bérfejlesztéséhez nyújtott 2023. évi kiegészítő támogatásra az a fenntartó jogosult, amelynek a 2023. évre az 5. melléklet szerinti szolgáltatás után a Kvtv2023. alapján támogatást állapítottak meg.

A 2023. évi bérkompenzáció alapja az az ellátotti létszám, férőhelyszám vagy feladategység, amely után
a jogosultsági időszakra a fenntartónak a támogatást megállapították. Az e rendelet szerinti pótigény és lemondás
esetén a 2023. évi bérkompenzáció is a támogatás módosult alapja után jár. A 2023. évi bérkompenzáció fajlagos összegeit az 5. melléklet határozza meg. A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt, szolgáltatást fenntartó gazdasági társaságot – ide nem értve a nonprofit gazdasági társaságot – és egyéni vállalkozót az 5. melléklet szerinti támogatás 30%-ának megfelelő támogatás illeti meg. A 2023. évi bérkompenzáció után nem jár egyházi kiegészítő támogatás.

Azon jogcímeknél, amelyeknél a Kvtv2023. 2. és 9. melléklete az ott meghatározott esetekben eltérő mértékű (eltérő arányban meghatározott) támogatást állapít meg, azt az 5. melléklet szerinti bérkompenzációs támogatásra is alkalmazni kell.

Az igazgatóság a 2023. évi bérkompenzációt hivatalból állapítja meg. Az igazgatóság a 2023. évi bérkompenzáció 2023. január–április hónapokra jutó időarányos részét 2023. április 10-ig egy összegben, a 2023. május–december hónapokra jutó időarányos részét havonta, a Kvtv2023. alapján megállapított támogatással azonos ütemben és részletekben folyósítja, kivéve, ha a bérkompenzációról a fenntartó az igazgatósághoz intézett írásbeli nyilatkozatával lemondott.

A 2023. évi bérkompenzáció felhasználására a jogosultság alapjául szolgáló támogatásra vonatkozó, a Kvtv2023. 2. és 9. mellékletében meghatározott szabályokat, elszámolására, ellenőrzésére és visszafizetésére e rendelet szabályait
kell alkalmazni.

A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás, az utcai szociális munka és a Biztos Kezdet Gyerekházak esetében a bérkompenzáció biztosítására a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően került sor.

A 2023. évi bérkompenzáció fajlagos összegei

Szociális étkeztetés – önálló feladatellátás 5 800 forint/fő
Személyi gondozás – önálló feladatellátás 73 870 forint/fő
Falugondnoki szolgáltatás 469 900 forint/szolgálat
Tanyagondnoki szolgáltatás 469 900 forint/szolgálat
Időskorúak nappali intézményi ellátása – önálló feladatellátás 36 000 forint/fő
Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak – önálló feladatellátás 21 600 forint/fő
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása – önálló feladatellátás 123 400 forint/fő
Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak – önálló feladatellátás 74 040 forint/fő
Demens személyek nappali intézményi ellátása – önálló feladatellátás 75 940 forint/fő
Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak – önálló feladatellátás 45 600 forint/fő
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása – önálló feladatellátás 34 200 forint/fő
Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek – önálló feladatellátás 20 520 forint/fő
Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása – önálló feladatellátás 23 800 forint/fő
Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek – önálló feladatellátás 14 280 forint/fő
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása – önálló feladatellátás 32 000 forint/fő
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása – a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény 1 234 000 forint/engedélyes
Családi bölcsőde – önálló feladatellátás, valamint a Kvtv. 43. § (6) bekezdésében foglalt munkahelyi bölcsőde 177 200 forint/fő
Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet 76 200 forint/fő
Hajléktalanok átmeneti szállása – önálló feladatellátás 78 000 forint/férőhely
Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely – önálló feladatellátás 78 000 forint/férőhely
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye – önálló feladatellátás 78 000 forint/férőhely
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely – önálló feladatellátás 78 000 forint/férőhely
Kizárólag lakhatási szolgáltatás 39 000 forint/férőhely
Támogató szolgáltatás – Teljesítménytámogatás 410 forint/feladategység
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás – Teljesítménytámogatás 32 320 forint/feladategység
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás – Teljesítménytámogatás 23 690 forint/feladategység
Bölcsődei bértámogatás
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 570 200 forint/számított létszám
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 823 200 forint/számított létszám
Intézményi gyermekétkeztetés – bértámogatás 260 700 forint/számított létszám
Szakmai dolgozók átlagbére alapján számított béralapú támogatás 960 000 forint/foglalkoztatott
Gyermekvédelmi szakellátási intézményekben foglalkoztatottak kiegészítő támogatása 841 850 forint/foglalkoztatott
Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás 1 062 000 forint/szolgálat
Utcai szociális munka 1 062 000 forint/szolgálat
Biztos Kezdet Gyerekház fenntartóját megillető költségvetésin támogatás 1 062 000 forint/Gyerekház

 

MK_23_035

Letöltés

Forrás: tamogatoweb.hu

Scroll to Top