Magyarországi Baptista Egyház

Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

628/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet

A Magyar Közlöny 2023. évi 189. (2023. december 23.) számában megjelent a Kormány 628/2023. (XII. 23.) Korm. rendelete család- és gyermekpolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról. A módosító rendelet 3 kormányrendeletet érint.

Családtámogatások folyósítása
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet a családi támogatások folyósításával kapcsolatos technikai módosítást tartalmaz. Ha az a gyermek, aki után vagy aki részére a tárgyév augusztus hónapjára iskoláztatási támogatást folyósítottak, és a tanulmányokat folytatóknak az Oktatási Hivatal vagy a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által közölt adatállományában nem szerepel, a kormányhivatal vagy a családtámogatási kifizetőhely hiánypótlási felhívást bocsát ki az oktatási igazolványokról szóló kormányrendelet szerint a közreműködő intézmény által a tárgyidőszakra kiadott, érvényesítő matricával ellátott diákigazolvány-másolatnak vagy a közreműködő intézmény által kiadott, a diákigazolványra való jogosultságról szóló igazolás másolatának benyújtására.

Bölcsődei pótlékok
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (Kjtvhr.)módosítása a bölcsődei pótlékok rendszerében hoz jelentős változást.

A Kjtvhr. 15. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A bölcsődében, mini bölcsődében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a sajátos nevelési igényű, illetve a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek nevelését, gondozását végző csoportban a kisgyermeknevelőket, a gyógypedagógust és a konduktort gyógypedagógiai pótlék illeti meg. A pótlék mértéke

a) egy sajátos nevelési igényű gyermek, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek ellátása esetén a (6g) bekezdésben foglalt számítási alap 4,6%-a,

b) két sajátos nevelési igényű gyermek, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek ellátása esetén az a) pont szerinti összeg 150%-a,

c) három sajátos nevelési igényű gyermek, illetve a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek ellátása esetén az a) pont szerinti összeg 200%-a.

(6a) A (6) bekezdés szerinti gyógypedagógiai pótlék összegét a kerekítés általános szabályai szerint száz forintra kerekítve kell megállapítani.”

A Kjtvhr. 15. §-a a következő (6g) bekezdéssel egészül ki:

„(6g) A pótlék számítási alapja 440 000 Ft.”

Kjtvhr. 15. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) Helyettesítési pótlék illeti meg a bölcsődei csoportban azt a kisgyermeknevelőt, aki a másik kisgyermeknevelő távolléte miatt egyedül látja el a bölcsődei csoporttal kapcsolatos feladatokat. A helyettesítési pótlék mértéke az egy órára eső illetmény 30%-a. Helyettesítési pótlék kizárólag akkor illeti meg a bölcsődei csoportban a kisgyermeknevelőt, ha az általa ellátandó gyermekek számított létszáma – a másik kisgyermeknevelő távollétekor – meghaladja a bölcsődei nevelési évben az adott bölcsődei csoportba felvehető gyermekek létszámának 50%-át”

A Kjtvhr. 15/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1) A bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott

a) középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt, szaktanácsadót a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján bölcsődei pótlék illeti meg, amelynek mértékét a 6. számú melléklet tartalmazza,

b) pedagógus munkakörben foglalkoztatott felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt, szaktanácsadót
a pedagógus fokozata és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján bölcsődei pótlék illeti meg, amelynek mértékét a 6/b. számú melléklet tartalmazza,

c) bölcsődei dajkát a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján bölcsődei pótlék illeti meg, amelynek mértékét a 6/a. számú melléklet tartalmazza.

(1a) A bölcsődei pótlék összegét a kerekítés általános szabályai szerint száz forintra kerekítve kell megállapítani.”

A Kjtvhr. a következő 15/D. §-sal egészül ki:

„15/D. § (1) A bölcsődei, mini bölcsődei csoportban kisgyermeknevelő munkakörben foglalkoztatott, aki a bölcsődébe, mini bölcsődébe beíratott 1-es típusú diabétesszel élő gyermek részére speciális ellátást nyújt – akár helyettesítőként is –, diabéteszpótlékra jogosult.

(2) A diabéteszpótlék mértéke – a feladatot ellátó foglalkoztatott besorolásától függetlenül – a 15. § (6g) bekezdésében foglalt számítási alap 5%-a.

(3) A diabéteszpótlék összegét a kerekítés általános szabályai szerint száz forintra kerekítve kell megállapítani.”

Kjt. vhr. 6. és 6/a. számú melléklete 2024. január 1-től változik és kiegészül a 6/b. számú melléklettel. A Kjtvhr. 15/D. § szerinti diabéteszpótlék 2025. január 1-től lép hatályba.

Pedagógus életpálya
A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetését tartalmazza a kormányrendelet. A módosítás technikai jellegű.

Forrás: www.tamogatoweb.hu

MK_23_189 
Letöltés

Scroll to Top