Magyarországi Baptista Egyház

Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

62/2021. (XII. 29.) EMMI rendelet

Kihirdetésre került az emberi erőforrások minisztere 62/2021. (XII. 29.) EMMI rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról.

A rendelet többek között a következő módosításokat tartalmazza:

1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítása
A család- és gyermekjóléti központoknál kialakított fogyatékosságügyi tanácsadó munkakörre vonatkozó szabályok bekerülnek a rendeletbe.
A központi speciális gyermekotthonba elhelyezhető olyan gyermek, aki emberkereskedelem áldozatává válhat.
A rendelet 2. számú mellékletében módosításra kerülnek a képesítési előírások több ponton.

2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet módosítása
Az átmeneti elhelyezés szabályainak változása (nem kerül kivezetésre) miatt pontosításra kerül a 2/C. § (4) bekezdése, azaz az átalakuló átmeneti helyezést nyújtó intézmény ingatlanra vonatkozó előírásai változatlanok.

3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet módosítása
Változnak a felmentés szabályai
A6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(5) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményben foglalkoztatottaknak az adott munkakör betöltéséhez szükséges képesítési minimumelőírásait a 3. számú melléklet tartalmazza. A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás képesítési minimumelőírásait a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A munkakör betöltéséhez szükséges képesítési előírások alól – ide nem értve a vezető beosztású, megbízású vagy munkakörű, valamint a szakápolási központban szakápolást végző személyeket – a munkáltatói jogkör gyakorlója határozott időre, de legfeljebb öt évre, házi segítségnyújtás esetén három évre felmentést adhat, ha
a) a munkakört betölteni kívánó személy a képesítés megszerzése érdekében már szakirányú oktatásban vesz részt,
b) az adott munkakör betöltésére nem áll rendelkezésre a képesítési előírásoknak megfelelő személy, és a munkakört betölteni kívánó személy vállalja a szükséges szakirányú képesítés megszerzését, vagy
c) családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás esetén a munkavállaló az előírt végzettséget a nyelvvizsga hiánya miatt nem szerezte még meg, azzal, hogy a felmentés időtartama nem hosszabbítható meg.”
Figyelembevételre kerül, hogy vannak 3 éves időtartamú képzések,ezért a korábbi 2 év helyett 3 évre menthető fel házi segítségnyújtás esetén a gondozó.
Ez a már képzésben résztvevőkre is alkalmazandó.
Ezen szabály az átmeneti rendelkezésekben szerepel:
126. § Annak a házi segítségnyújtásban foglalkoztatottnak a képesítési előírás teljesítése alóli felmentése, aki azt az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 62/2021. (XII. 29.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépését megelőzően kapta meg, a Módr.-rel módosított 6. § (5) bekezdésére tekintettel meghosszabbítható három év időtartamra, azzal, hogy abba a Módr. hatálybalépése előtti felmentési idő is beleszámít. Ezen felül a felmentés időtartama nem hosszabbítható meg.

A falu- és tanyagondnoki munkakörhöz kötött speciális képzésre bejelenthető személyek köre bővül.

A hajléktalan diszpécserszolgálatok feladatköre módosul, bővül.

A kiskorúak komplex szükségletfelmérésre vonatkozó szabályok módosulnak.

A kiskorúak a szülővel együtt TL-ben elhelyezhetők.

Változnak a 3. melléklet szerinti képesítési előírások egyes munkaköröknél (gondozó, ápoló, terápiás munkatárs, assziszens).

4. A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet módosítása
A munkakörhöz kötött továbbképzési kötelezettséggel járó munkakörök közé bekerül az óvodai és iskolai szociális segítő

5. Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESzCsM rendelet módosítása
A fogyatékosságügyi tanácsadó munkakör speciális képzésének szabályai rögzítésre kerülnek a rendeletben.

6. A javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet módosítása
A javítóintézetekre vonatkozó szabályok több ponton változnak.

A módosítások 2022.01.01-jén lépnek hatályba.

MK_21_245

Letöltés

Scroll to Top