Magyarországi Baptista Egyház, Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

414/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet

Szociális ágazati hír

Megjelent az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 414/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet.

A legfontosabb módosításokról röviden:

1. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 21. § (8b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8b) A gyermekek otthongondozási díját megállapító szerv a (8) bekezdés szerinti szakmai vélemény felülvizsgálatát a szakmailag illetékes szakfelügyelő főorvostól kérheti.”

(2) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 21. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az Szt. 38. § (4) bekezdése alkalmazásában a (8) bekezdés szerinti szakorvos, valamint a (8b) bekezdés alapján felkért szakfelügyelő főorvos – a díjazásra vonatkozó szabályok kivételével – szakértőnek minősül.”

 

2. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

2. § A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a következő 16. §-sal egészül ki:

„16. § Az örökbefogadási ügyben kijelölt gyámhivatal a 7. § (2) bekezdés b) pontja szerinti jognyilatkozat alapján a gyermek számára gyermekvédelmi gyámot, helyettes gyermekvédelmi gyámot rendel, és a gyermeket ideiglenesen elhelyezi a leendő örökbefogadó szülőnél.”

3. § A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a következő 19. §-sal egészül ki:

„19. § (1) A nem magyar állampolgárságú gyermek – ide nem értve a Gyvt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti személyt – ideiglenes hatályú elhelyezése, nevelésbe vétele és utógondozói ellátása ügyében a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala jár el. Ezekben az esetekben a gyámhivatal illetékessége az ideiglenes hatályú elhelyezés, a nevelésbe vétel és az utógondozói ellátás alatt nem változik.

(2) Tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén a tranzitzónában tartózkodó, tizennegyedik életévét betöltött, kísérő nélküli kiskorú részére történő eseti gyámrendelés érdekében a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal jár el kijelölt gyámhivatalként.”

4. § Hatályát veszti a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 7. § (3) bekezdése,

b) 12. §-a.

 

3. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

5. § A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha az adásvételi szerződés a határozat véglegessé válásától számított négy hónapon belül nem jön létre, a szerzési támogatás nem folyósítható. Ebben az esetben a hivatal a felszabadult szerzési támogatásnak megfelelő összegben a tárgyévi keretszám terhére a tárgyévben új jogosultat jelöl ki.”

6. § A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az utalvány a kiállítása időpontjától számított hat hónapig használható fel. A hivatal a lejárt és a fel nem használt utalvány esetében a tárgyévi keretszám terhére a tárgyévben új jogosultat jelöl ki.”

7. § A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 8/B. § a) pontjában az „a települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjének” szövegrész helyébe az „az állami adó- és vámhatóság” szöveg lép.

 

4. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

8. § A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (6a)–(6c) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) Az Mmtv. 33/B. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által rendszeresített formában kell megtenni. A nyilatkozatot a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a központi nyugdíjbiztosítási szerv honlapján közzé kell tenni.

(6b) Ha az Mmtv. 33/B. § (1) bekezdése alapján az érintett személy nyilatkozik arról, hogy az ellátási összeg csökkenésével összefüggésben további igénye nincs, a kompenzációról a rehabilitációs hatóság hivatalból dönt.

(6c) Az Mmtv. 33/B. § (2) bekezdése szerinti állapotvizsgálat iránti kérelemre a (3)–(6) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni.”

9. § A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a következő 8. alcímmel egészül ki:

„8. A rehabilitációs hozzájáruláshoz kapcsolódó rehabilitációs mentori tevékenység 17. § Az Mmtv. 22/A. § (2) bekezdésének alkalmazása során rehabilitációs mentori tevékenységnek a 2. melléklet 1.5. pontjában meghatározott feladatok ellátását kell tekinteni, feltéve, hogy a rehabilitációs mentor megfelel a 3. melléklet I. pont 1. alpontjában előírt képesítési előírásoknak.”

10. § A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében a „bekezdésében foglaltak” szövegrész helyébe a „bekezdésében és 33/B. § (1) bekezdésében foglaltak” szöveg lép.

 

5. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet módosítása

11. § A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A Főigazgatóság – az 1. melléklet 8. pontja szerinti kivétellel – ellátja a fenntartott intézmények gazdálkodással összefüggő feladatait.”

12. § A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

 

6. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

13. § A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 48. § (5) bekezdésében a „2020. évre” szövegrész helyébe a „2022. évre” szöveg lép.

 

7. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása

14. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 17. alcíme a következő 50/I. §-sal egészül ki:

„50/I. § A működést engedélyező szerv a szolgáltatói nyilvántartásba 2021. július 1-jén bejegyzett nevelőszülők esetén az engedélyes adatainak soron következő módosítása során, de legkésőbb 2021. december 31-éig, erre irányuló kérelem hiányában hivatalból jegyzi be a szolgáltatói nyilvántartásba a nevelőszülők természetes személyazonosító adatait és társadalombiztosítási azonosító jelét, valamint az arra vonatkozó adatot, hogy a nevelőszülő alkalmas-e különleges szükségletű, speciális szükségletű vagy ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek fogadására.”

MK_21_132

Letöltés

Véleményt várunk

Az ágazati irányítástól érkező egyeztetésre kínált tervezetek, valamint szakmai szervezetek vitára bocsájtott anyagai

Események

Közelgő eseményeink

Hírlevél

Módszertani Központunk két heti rendszerességgel megjelenő digitális hírlevele. Régebbi lapszámokat a hírlevél archívum almenüre kattintva érhetik el olvasóink.

Jogos

Végrehajtási sorvezetők, jogszabály- magyarázatok, aktualitások a szociális jogalkotás mindennapjaiból.

Scroll to Top