Magyarországi Baptista Egyház, Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

3/2021. (II. 5.) BM rendelet

Szociális ágazati hír

A Magyar Közlöny 2021. évi 18. számában megjelent a  gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 40/2018. (XII. 4.) EMMI rendelet módosításáról szóló  3/2021. (II. 5.) BM rendelet.

 

A módosítások a következők:

 

1. § A gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 40/2018. (XII. 4.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A (3) bekezdésben foglaltak meghatározásához a település személyi adat- és lakcímnyilvántartás szerinti január 1-jei adatait kell figyelembe venni.”

 

2. § (1) Az R. 4. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Biztos Kezdet Gyerekház az (1) bekezdésben foglaltakon túl a Gyvt. 38/A. § (1) bekezdésében meghatározott célokat szolgáló, a helyi szükségleteknek megfelelő és kellően indokolt szolgáltatásokat is nyújthat, így különösen]

„c) a fogyatékos vagy eltérő fejlődésű gyermekek számára ellátást, szolgáltatást nyújtó szolgáltatók, intézmények képviselőivel történő konzultációra lehetőséget biztosíthat a fogyatékos vagy eltérő fejlődésű gyermekek szülei számára, valamint azon szülők számára, akik gyermekeinél ilyen tünetek jelentkeznek, és ezt az egészségügyi alapellátást nyújtó orvos vagy védőnő igazolja,”

(2) Az R. 4. § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

[A Biztos Kezdet Gyerekház az (1) bekezdésben foglaltakon túl a Gyvt. 38/A. § (1) bekezdésében meghatározott célokat szolgáló, a helyi szükségleteknek megfelelő és kellően indokolt szolgáltatásokat is nyújthat, így különösen]

„j) mosási, szárítási, valamint tisztálkodási lehetőséget biztosíthat.”

 

3. § (1) Az R. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A tanoda szolgáltatás rendszeres igénybe vevőjének számít az a gyermek vagy fiatal felnőtt, aki általános iskolai vagy középfokú iskolai tanulmányokat folytat, vagy kollégiumi ellátásban részesül, vagy nem a tanoda szerinti településen, de nevelési-oktatási vagy szakképző intézményben tanul, és összesen legalább heti négy óra időtartamban igénybe veszi a tanoda szolgáltatást, illetve részt vesz a tanoda által szervezett programokon (a továbbiakban: tanodát rendszeresen igénybe vevő).”

(2) Az R. 10. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A tanoda szolgáltatás igénybevétele havonta négy óra időtartamban online módon is teljesíthető, amelyet a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter által kiadott szakmai ajánlásban foglaltak szerint dokumentálni kell.”

(3) Az R. 10. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az orvosi igazolás alapján hiányzó gyermeket, fiatal felnőttet a tanoda szolgáltatás rendszeres igénybe vevőjeként kell figyelembe venni.”

(4) Az R. 10. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A (3) bekezdésben foglalt feltételeknek a szolgáltatás igénybevételéről szóló megállapodás aláírásának időpontjában kell fennállnia, és azokat a szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt folyamatosan fennállónak kell tekinteni.”

 

4. § Az R. 12. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(A tanodának szolgáltatásként biztosítania kell)

„i) a tanodát rendszeresen igénybe vevők digitális kompetencia, valamint információs és kommunikációs technológia készségeinek fejlesztését és azok gyakorlati alkalmazását.”

 

5. § Az R. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A tanoda szolgáltatási idejének – a tanoda szolgáltatás (3) bekezdés szerinti szüneteltetésének kivételével – heti átlagban el kell érnie a húsz órát, azzal, hogy a tanodának legalább hetente négy napon szolgáltatást kell nyújtania. A tanítási év során összesen legfeljebb tizennégy napon a tanodán kívül nyújtott szolgáltatások időtartama a heti húszórányi kötelező szolgáltatási időbe beszámítható.”

 

6. § Az R.

a) 3. § (1) bekezdésében az „aki szülőjével” szövegrész helyébe az „aki szülőjével, családbafogadó gyámjával, a gyermeket nevelő más személlyel (a továbbiakban együtt: szülő)” szöveg,

b) 4. § (1) bekezdés d) pontjában

ba) a „huszonnégy” szövegrész helyébe a „tizenkét” szöveg,

bb) a „tizenkét” szövegrész helyébe a „hat” szöveg,

c) 5. § (3) bekezdésében a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szövegrész helyébe a „Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság” szöveg,

d) 6. § (1) bekezdésében

da) a „havi átlagban” szövegrész helyébe az „egy hónapban átlagosan” szöveg,

db) a „8 és 12 óra között” szövegrész helyébe a „legalább 4 óra időtartamban” szöveg lép.

 

A rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

 

A kigyűjtés forrása: SzocOkos ( www.tamogatoweb.hu)

MK_21_018

Letöltés

Véleményt várunk

Az ágazati irányítástól érkező egyeztetésre kínált tervezetek, valamint szakmai szervezetek vitára bocsájtott anyagai

Események

Közelgő eseményeink

Hírlevél

Módszertani Központunk két heti rendszerességgel megjelenő digitális hírlevele. Régebbi lapszámokat a hírlevél archívum almenüre kattintva érhetik el olvasóink.

Jogos

Végrehajtási sorvezetők, jogszabály- magyarázatok, aktualitások a szociális jogalkotás mindennapjaiból.

Scroll to Top