Magyarországi Baptista Egyház

Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről.

belügyminiszter feladat- és hatáskörében felelős:

 • a közfoglalkoztatásért (R. 73. §),
 • a társadalmi felzárkózásért (R. 87. §),
 • az egészségbiztosításért (R. 88. §),
 • az egészségügyért (89. §),
 • a gyermekek és az ifjúság védelméért (90. §),
 • a kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért (R. 91. §),
 • a köznevelésért (R. 92. §),
 • a szociálpolitikáért (R. 93. §).

A miniszter a közfoglalkoztatásért való felelőssége keretében előkészíti a közfoglalkoztatási jogviszonyra, a közfoglalkoztatás szervezésére, a közfoglalkoztatási nyilvántartásra és a közfoglalkoztatással összefüggő jogsértések szankcionálására vonatkozó jogszabályokat.A miniszter a közfoglalkoztatásért való felelőssége keretében kidolgozza a Kormány közfoglalkoztatási politikáját, gondoskodik annak érvényesítéséről és végrehajtásáról, ellátja a közfoglalkoztatásban részt vevő személyek képzésével kapcsolatos feladatokat, megszervezi és az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint járási (fővárosi kerületi) hivatal közreműködésével működteti a közfoglalkoztatás rendszerét, meghatározza a közfoglalkoztatás eszközrendszerét, elemzi és ellenőrzi annak működését, a közfoglalkoztatás tekintetében szakmai irányító miniszteri jogokat gyakorol a fővárosi és megyei kormányhivatal tevékenysége felett.

A miniszter a társadalmi felzárkózásért való felelőssége keretében előkészíti a hátrányos helyzetű személyek helyzetére, felzárkózásuk biztosítására vonatkozó jogszabályokat. A miniszter a társadalmi felzárkózásért való felelőssége keretében felel a társadalmifelzárkózás-politika stratégiai kereteinek kialakításáért és koordinációjáért, a hátrányos helyzetű és roma gyermekek esélyteremtésének biztosításáért, a hátrányos térségekben élők társadalmi felzárkózásáért, a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszterrel együttműködésben felel az alacsony végzettségűek foglalkoztathatóságát javító komplex szolgáltatások biztosításáért.

A miniszter a gyermekek és az ifjúság védelméért való felelőssége keretében előkészíti a gyermekek védelmére és
a gyámügyre vonatkozó jogszabályokat. A miniszter a gyermekek és az ifjúság védelméért való felelőssége keretében felel a Kormány gyermekek védelmével kapcsolatos politikájának kialakításáért, figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, ellátja a gyermekeket és a fiatal felnőtteket érintő szolgáltatásokkal kapcsolatos kormányzati feladatokat.

A miniszter a kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért való felelőssége keretében összehangolja a tiltott kábítószer-fogyasztás visszaszorítása, mérséklése, illetve megelőzése érdekében szükséges kormányzati programok megvalósulását, részt vesz azok végrehajtásában, és nyomon követi azok érvényesülését, elkészíti a Kormány és a nemzetközi szervezetek tájékoztatását szolgáló kábítószer-fogyasztásról szóló jelentéseket, ellátja adatszolgáltatási kötelezettségeit, javaslatot tesz a kábítószer-fogyasztás megelőzésére és kezelésére szolgáló fejlesztésekre, az e célra fordítható pénzügyi források célrendszerére és felhasználásának módjára, működteti és fejleszti a megelőző-felvilágosító szolgáltatást végző intézményrendszert.

A miniszter a szociálpolitikáért való felelőssége keretében előkészíti a fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek helyzetére, esélyegyenlőségük biztosítására, foglalkoztatására, e személyek és foglalkoztatásuk támogatására és a fogyatékos személyek önálló életvitelét biztosító szolgáltatásokra vonatkozó, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokra és a szociális szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályokat. A miniszter a szociálpolitikáért való felelőssége keretében meghatározza a szociálpolitikával kapcsolatos területek szakmai felügyeleti rendszerét és a szociális intézményi ellátások és szolgáltatások rendszerét, illetve az azokra vonatkozó fejlesztési irányokat, feladatokat, ellátja a fogyatékosok és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásával és annak támogatásával kapcsolatos állami feladatokat, felel a foglalkoztatási rehabilitációért, koordinálja az Európai Szociális Karta és a fogyatékossággal élő emberek érdekeit szolgáló nemzetközi egyezmények végrehajtását.

A miniszter kidolgozza a társadalmi felzárkózási és roma társadalmi integrációs kormányzati politika koncepcióját, és koordinálja annak végrehajtását, valamint a Kormány feladatkörében érintett tagjával együttműködve előkészíti a romák társadalmi integrációjával és a roma nemzetiség jogait érintő intézkedésekkel összefüggő kormányzati döntések tervezeteit, ennek keretében előkészíti a vonatkozó jogszabályokat. A Kormány a roma nemzetiségi önkormányzatok törvényességi felügyeletének szakmai irányítására a belügyminisztert jelöli ki.

kultúráért és innovációért felelős miniszter felelős

 • a szakképzésért (R. 131. §),
 • a felsőoktatásért (R. 132. §),
 • a családpolitikáért (R. 133-134. §),
 • a gyermek- és ifjúságpolitikáért (R. 135. §),

A miniszter a családpolitikáért való felelőssége keretében előkészíti a családok támogatásával, a család- és népesedéspolitikai eszközök kialakításával és működtetésével, a gyermeket vállaló és nevelő szülők támogatásával,
a munka és a család összeegyeztetésének és összekapcsolásának biztosításával, valamint a nemzedékek közötti
együttműködés erősítésével összefüggő és a kapcsolati erőszakkal érintett csoportokat célzó jogszabályokat. A miniszter a családpolitikáért való felelőssége keretében

 • felel a Kormány család- és népesedéspolitikájának kialakításáért,
 • kidolgozza a család- és népesedéspolitikai eszközök és a családtámogatások rendszerét,
 • meghatározza a család- és népesedéspolitikával kapcsolatos terület szervezetét és működését,
 • ellátja a nemzedékek közötti együttműködés erősítésével összefüggő feladatokat,
 • ellátja a családbarát közgondolkodás támogatásával kapcsolatos feladatokat,
 • együttműködik az egészségügyért felelős miniszterrel a Kormány meddőségkezelési programja ügyében,
 • közreműködik a Kormány otthonteremtési programjának alakításában, a lakáscélú állami támogatásokért felelős miniszterrel, valamint a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszterrel együttműködve,
 • közreműködik az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló stratégia végrehajtásában,
 • felel – az egészségügyért felelős miniszterrel együttműködve – a családbarát szülészetek kialakításáért,
 • koordinálja az idősek érdekeit szolgáló nemzetközi egyezmények végrehajtását,
 • koordinálja a nők és férfiak társadalmi egyenlőségének előmozdításával kapcsolatos feladatokat, és figyelemmel kíséri a női jogok érvényesülését,
 • az egészségbiztosításért felelős miniszterrel együttműködve feladatkörében ellátja a szociális biztonsági tárgyú uniós és nemzetközi feladatokat,
 • együttműködik az egészségügyért felelős miniszterrel a védőnői ellátással és a családvédelmi szolgálattal kapcsolatos szakmai feladatok, valamint a családdal kapcsolatos gondozási és tájékoztatási feladatok ellátásában.

A miniszter feladatainak ellátásába bevonja a Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot. A miniszter irányítása alatt álló Kopp Mária Intézet a Népesedésért és Családokért – kutatási és elemzési tevékenység ellátásával – részt vesz a miniszter feladatainak ellátásában. A miniszter a családpolitikáért való felelőssége keretében előkészíti a csecsemőgondozási díjjal, a gyermekgondozási díjjal kapcsolatos jogszabályokat, intézkedéseket és programokat. A miniszter a családpolitikáért való felelőssége keretében közreműködik a táppénzzel kapcsolatos jogszabályok, intézkedések és programok előkészítésében.

A miniszter a gyermek- és ifjúságpolitikáért való felelőssége keretében

 • felel a Kormány ifjúságpolitikájának kialakításáért,
 • koordinálja a határon túli fiatalokkal való együttműködés rendszerét,
 • figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését,
 • közreműködik a kora gyermekkori intervenció koordinációjával kapcsolatos feladatok ellátásában,
 • irányítja a tehetségüggyel kapcsolatos feladatokat,
 • ellátja a Nemzeti Tehetség Programmal összefüggő feladatokat,
 • felel a Kormány gyermektáboroztatási programjának alakításáért,
 • felel – az egészségügyért felelős miniszterrel együttműködve – az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek ellátásának alakításáért,
 • ellátja az önkéntességgel kapcsolatos feladatokat,
 • ellátja az Új Nemzedék Jövőjéért ifjúságpolitikai keretprogramból fakadó feladatait, amelynek ellátásához és az ifjúsági szolgáltatások szervezetrendszerének működtetéséhez az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Közhasznú Kft. és a miniszter irányítása alatt álló Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft. szolgáltatásait veszi igénybe.

A miniszter a gyermek- és ifjúságpolitikáért való felelőssége körében felel a gyermekek napközbeni ellátásának rendszeréért, a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszterrel együttműködve előkészíti a gyermekek napközbeni
ellátásával kapcsolatos jogszabályokat, ellátja az örökbefogadás rendszerével kapcsolatos kormányzati feladatokat.

182_2022.docx
Letöltés
 

A kép forrása: www.tamogatoweb.hu

MK_22_086

Letöltés

Scroll to Top