Magyarországi Baptista Egyház, Filadelfia Integrált Szociális Intézmény
Szolgálat a szolgáltatásban,
Szolgálat a társadalomban

A Magyarországi Baptista Egyház elismerései a szociális segítő munkában végzett kiemelkedő és áldozatos tevékenységért

2022. évi felhívás

2021. évi díjak átadása

2021. november 11-én,  Papp János egyházelnök úr, Mészáros Kornél lelkész, a Magyarországi Baptista Egyház korábbi főtitkára és Serafin József, a Baptista Egyházi Szociális Módszertani Központ vezetője, a Szociális Munka Napja alkalmából rendezett ünnepség keretében adta át a 2021. évben díjjazot szakembereink számára, a Magyarországi Baptista Egyház által alapított elismeréseket,  a Nap utcai Baptista Gyülekezet Imaházában.   

 

 

Balogh Lajos díjban részesült:

Szenczy Sándor

1965-ben született Sajószentpéteren. A társadalom peremét súroló fiatalkori élményei, tapasztalatai után meghallotta Isten hívását, megtért, majd a lelkipásztori szolgálatot vállalva, elkötelezte magát a szolgálatára. Első szociális tapasztalatait a kápolnásnyéki szociális otthonban szerezte. 1996-ban, 25 évvel ezelőtt hozta létre a Baptista Szeretetszolgálatot. Az alapítvány ma hazánk egyik vezető humanitárius szervezete, amely a világ többtucat országában is jelen van. A Szeretetszolgálat a jól ismert szerteágazó tevékenységei mellett – többek között élelmiszer- és adományosztás, magyar és külföldi krízisakciók, árvaházak létrehozása, Cipősdoboz akció –, a baptista szociális intézményhálózat kialakításában is meghatározó szerepet vállalt. A Szeretetszolgálat jelenleg számos szociális intézmény fenntartója. Ezek az intézmények a szociális szolgáltatások majd minden területét és célcsoportját lefedik, és naponta kb. 15 ezer rászoruló emberről gondoskodnak.

Sándor szolgálatát már egészen korán és folyamatosan számos díjjal elismerték helyi és országos szinten egyaránt. Az elmúlt évtizedekben a szervezet élén hallatlan elkötelezettséggel, kitartással, többször saját életét kockáztatva fáradozott a rászorulók érdekében, koordinálta a szociális, jószolgálati, segélyezési és oktatási tevékenységeket, egy tettre kész, elkötelezett csapat hathatós segítségével. Munkájához az erőt mindig is az isteni gondviselésbe vetett hitéből merítette. Évekkel ezelőtt, addigi szolgálatára visszatekintve így fogalmazta meg ezt: „A lehetetlen válik lehetségessé, ha hiszek. Tíz év alatt hét háborúban jártam, harminc menekülttáborért voltam felelős, százezer embernek segítettünk. Az ötezer forint, amit 1996-ban megáldottunk, egymilliárd forinttá változott, és hatmilliárdnyi áruvá. Elhittem, hogy meg lehet tenni.” Örömében-bánatában családja – felesége Katalin és öt gyermeke – mindig mellette áll. Szívből gratulálunk, Isten áldását és óvó szeretetét kívánjuk további életére is!

Beharka Pál díjban részesült:

Paróczi Zsolt 

1970-ben született. Pécsett nőtt fel. Fiatalemberként, bár szép sikereket ért el a versenysportban, Isten hívására inkább a lelkipásztori hivatást választotta. Kezdettől nagyfokú szociális érzékenység jellemzi, nyitott szívvel és tettrekészséggel fordul az elesettek, peremre került hátrányos helyzetűek felé. A Menedék Alapítvány – a preventív szolgálat erősítése céljából – 1986-ban a Somogy megyei Bodrog községben megvásárolta és felújította a romos Nádasdy kastélyt, ahová nevelőcsaládok költöztek be: a szülők, a sajátjaik mellé, állami gondoskodásból fogadtak magukhoz gyermekeket. A megnövekedett gyermekszám miatt létrehozták az ország első keresztyén óvodáját, általános iskolát és zeneiskolát alapítottak, melyek ma a Bodrogi Oktatási Központban működnek. A több száz milliós épületegyüttes jelentősebb állami támogatás nélkül, hitből és sokak adományából épült fel. Ennek a szolgálatnak az egyik motorja hosszú éveken át Paróczi Zsolt lelkipásztor volt. Ő volt az iskola lelkésze, igazgatója, pedagógus, aki feleségével együtt, nevelőszülőkként több gyermek időszakos vagy tartós nevelését vállalták. A több mint 20 éves bodrogi szolgálat után Isten új utakat mutatott neki, aki fáradhatatlan aktivitással követte Mesterét. 2014-től a szigetszentmiklósi baptista gyülekezet lelkipásztora. Egész baptista közösségünk érdekében odaszánt és alázatos szívvel munkálkodik az egyház oktatási szaktitkáraként és a Baptista Oktatási Központ vezetőjeként. A szociális szolgálattól sem marad távol: néhány évvel ezelőtt részt vett a Baptista Házban Dolgozom elnevezésű szociális képzési projekt tartalmi kialakításában és, többedmagával együtt, trénerként teszi emlékezetessé az alkalmakat a baptista fenntartású szociális intézményekben dolgozók számára. „Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.” (Gal 2,20) Ez az ige kísérte ez idáig és kísérje szolgálatában egy életen át!

Balogh Lajos plakettben részesült:

Bódis Sámuel  

Nagyváradon született, baptista családban. Szülei Istennek ajánlották őt, aki megtérése után nem volt engedetlen Isten hívása iránt, és a lelkipásztori hivatást választotta. Szirmai, majd diósgyőri lelkipásztorként szolgálva kezdetektől fontosnak tartotta a rászorulók, hátrányos helyzetűek felkarolását. Eleinte a Baptista Szeretetszolgálat munkájába bekapcsolódva segítette a szegényeket, később a szenvedélybetegeket a Miskolci Szenvedélybetegek Női Lakóotthona vezetőjeként 8 évig. A Nyitott Ajtó Baptista Gyülekezet a 2010-es évek elején az önkormányzattól átvette a város egyik leghátrányosabb helyzetű iskolájának, majd egy óvodának a fenntartását. A Nyitott Ajtó Baptista Iskola célja, hogy hároméves kortól a munkába állásig egyengesse a nehéz sorsú, mélyszegénységben élő gyermekek pályáját. E mellé a munka mellé két szociális alapszolgáltatás társul. Sámuel a gyülekezet lelkipásztoraként, ennek a folyamatnak aktív résztvevője, az intézményeknek pedig a vezetője lett. Az évek folyamán a szociális segítségnyújtás Miskolc környéki fő baptista bázisa az Arany Híd Házi Segítségnyújtó Szolgálat és az Arany Kanál Szociális Étkeztető Szolgálat. Házi segítségnyújtásban naponta közel 800 főt látnak el, a szociális étkeztetésben pedig naponta 2200 adag ebédet osztanak ki a miskolci térségben. Sámuel hitvallása szerint a társadalmi szolgálat missziós lehetőség, amelyet a mai baptistáknak feltétlenül meg kell ragadniuk. Munkája naponta példázza ezt a hitvallást, amelyben a Jelenések könyvének egyik igéje vezérli: „Tudok cselekedeteidről. Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet.” (Jel 3,8) Gratulálunk és sok áldást kívánunk munkájára!

Balogh Lajos plakettben részesült:

Hajdu Julianna  

Szociális pályafutása szülőföldjén, Hajdúdorogon kezdődött az ezredforduló táján, a gyermekvédelem területén. Később volt pszichiátriai betegek közösségi gondozója, vezetett támogató szolgálatot, szenvedélybetegek nappali ellátását, házi segítségnyújtó szolgálatot. 2015. február 1-én nyitotta meg kapuit a Sorsok Háza Szociális Intézmény. Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátását végzi, támogatott lakhatás szolgáltatást valamint család- és gyermekjóléti szolgálatot vezet számos Bács-Kiskun megyei és néhány Csongrád-Csanád megyei településen. Az intézményhálózat kiépítésében, stabil és megbízhatóan jó színvonalon való működtetésében Hajdu Julianna intézményvezetőnek nagy és megkerülhetetlen szerepe van. Tapasztalatára, elhivatottságára, precíz munkavégzésére alapozva koordinálja a mindennapos szakmai munkát, hozzáértő munkatársi csapatára építve és kompetens szakemberekkel együttműködve hozza meg az intézmény jövőjével kapcsolatos stratégiai döntéseket. Folyamatosan képzi magát, formálisan és informálisan is, és nagy hangsúlyt fektet a szolgáltatásban dolgozók szakmai továbbképzésére, fejlesztésére is. A társintézményekkel, a helyi önkormányzatokkal jó kapcsolatokat ápol, megalapozott szakmaisággal képviseli a szervezetét, amely abszolút elsőbbséget élvez az életében. Bár évtizedek óta a pályán van, még sincs kiégve, számos terve van. Az egyik legfrissebb egy női szenvedélybeteg rehabilitációs intézmény megnyitása. Munkabírása páratlan, embersége, odafigyelése az ellátottakra példamutató. Szívből gratulálunk és további sikereket kívánunk!

Balogh Lajos plakettben részesült:

Gögh Éva

1963-ban született több generációs kiskőrösi család második gyermekeként. A szociális szférában, házi segítségnyújtóként, 1988-tól kezdett dolgozni a kiskőrösi önkormányzat szociális intézményében. Ez az új terület nagy változást hozott az életében. Nagyon megszerette a segítő munkát, így hamarosan elvégezte a szociális gondozó-ápolói képzést. A többi gondozóhoz hasonlóan, ezekben az években besegített a szociális étkeztetésbe is. Munkája rövid idő alatt hivatásává vált számára: 32 éven keresztül fáradozott, kerékpárral, télen-nyáron, melyhez olyan kitartás szükséges, ami példaértékű mindannyiunk számára.

2011-ben a Filadelfia Intézmény átvette az alapszolgáltatások működtetését az önkormányzattól, így a házi segítségnyújtást is. Éva ekkortól egészen nyugdíjba vonulásáig intézményünk hűséges munkatársa lett. Kiemelten türelmes, toleráns, segítőkész volt az általa gondozottakhoz és a munkatársaihoz is. Bármikor fordulhattak hozzá: mindig, minden helyzetben lehetett rá számítani. Hivatásszeretetét mi sem bizonyította jobban, hogy gyakran munkaidőn túl is segített. Nem tudott nem segíteni, mikor egy idős, egyedül élő személy segítségre szorult, és nem volt senkije rajta kívül. Ezt másként nem lehetett csinálni, csak úgy, ahogy Ő is tette, sok-sok szeretettel. Nyugdíjasként kívánunk pihentető éveket és sok örömet családja – gyermeke és unokája – körében!

Balogh Lajos plakettben részesült:

Tóthné Frank Anikó

A Menedék Alapítványnál 2012-től, majd jogfolytonossággal a Baptista Menedék Szolgálatnál 2018-tól végzi szociális – missziós szolgálatát. Kezdetben a Menedékváros Hajléktalanok Átmeneti Szállásának szociális munkatársként, majd néhány évvel később mint az intézmény vezetője.

2019-től kezdődően a helyi Családok Átmeneti Otthonának vezetői feladatait is ellátja. Ez alatt a rövid idő alatt is munkatársi egységet és jó közösséget épített, szeretettel és befogadással rendezte az előforduló viszályokat. Mindig megbecsüléssel beszél az ellátottakkal, ezzel együtt fegyelmező, rendteremtő lélekkel van jelen. Vezetése alatt új lendületet vett a közfoglalkoztatási program: az intézményben mintakert és gyümölcsöskert létesült. A városi szervezetekkel, intézményekkel számos kapcsolat kiépítését munkálta, melyek életben tartására nagy hangsúlyt helyez.

Munkabírása hatalmas, a rá bízott szolgálatot, ellátottakat legjobb tudása szerint támogatja. Integratív személyiség, munkatársait felemeli, vezetői felelősségén túl lelki támaszként, fogódzóként áll mellettük, próbál segítséget nyújtani a privát problémák rendezésében. Körülményeire hittel és reménységgel tud tekinteni, lelki életre bátorítja a rá bízottakat. Lelki feltöltekezésének bázisa a kiskunmajsai katolikus közösség, aminek megbecsült tagjaként kiemelt egyházi szolgálatot is végez. Szívből gratulálunk, és további sikereket kívánunk munkájához!

Szolgálat a Szolgáltatásban Oklevélben részesült:

Mészáros Lászlóné 

A Bajai Baptista Gyülekezet tagja, aki öt éve dolgozik a városban működő Sorsok Háza Szociális Intézményben, mint szociális segítő. Munkavégzésére nem csupán a magas szakmai színvonal a jellemző, de a lelki felkészültség is. Ez utóbbit a Baptista Teológiai Akadémián szerzett tudása is segíti.

Odaszántságát és áldozatkészségét mutatja az a figyelmesség, amivel a gondozottak felé fordul, segítve ezzel a társadalom peremére szorult embereket. Munkáját jellemzi, hogy nem csak fizikálisan szeretne segíteni az elesett embereken, hanem lelkileg is. A bajai Sorsok Háza gondozottjai számára bátorító és vigasztaló a jelenléte. Munkatársai mindenben számíthatnak rá, tisztelik és szeretnek vele dolgozni. Sok ügyeletet vállal vasárnaponként a munkaerőhiány miatt, de ezt Istennek való szolgálatnak tekinti.

Istenünk a szívére helyezte, hogy a gondozottak és munkatársai rendszeres áhítatokat és lelki üzeneteket halljanak. Közbenjárására Lados István, a bajai gyülekezet lelkipásztora minden hétfőn egy 30 perces bibliaórát tart az intézményben. Margit munkája a hittel megélt professzionális segítés szép példája egész közösségünk számára. Gratulálunk!

2020. évi díjak átadása

2021. június 5-én, egyházunk országos közgyűlésén Tahiban, a szociális módszertani központ közreműködésével, Papp János és Mészáros Kornél ünnepélyes keretek között átadta a tavaly odaítélt legrangosabb szociális díjakat. 2020-ban a díjról döntő kuratóriumok Huszár Gézát Balogh Lajos-díjban, Rottmayer Jenőt Beharka Pál-díjban részesítették sok-sok éves áldozatkész szociális szolgálatukért, ám a járványhelyzet miatt a díjkiosztó elmaradt. A szombati ünnepi pillanatok során az egyházfői kézfogások, az oklevél és a plakett mellett Opauszki György, szociális szaktitkár olvasta fel a laudációkat, Serafin József, a módszertani központ vezetője pedig Orsós György autista művész egy-egy grafikáját nyújtotta át az ünnepelteknek. Örültünk a díjazottak meghatott szavainak, de tudjuk, hogy mindez csak halvány előképe annak az ünnepnek, amikor az Atya által ígért mennyei koronát majd elnyerik.

 

Huszár Géza

Huszár Géza úttörő személyiség, önzetlen, elhivatott munkájával jelentős részt vállalt a legújabb kori magyarországi szociális munka megteremtésében. Részt vett a Menedék szociális és gyermekjóléti intézményeinek létrehozásában, munkája révén létrejött a kiskunmajsai Menedékváros.

„…Mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok…, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is, velem tettétek meg.” – mondja Jézus Máté evangéliumában. Ez volt az az Ige, amit olvasva, Géza 1986-ban úgy döntött, hogy végleg otthagyja pedagógusi állását, és csak a rászorulókkal foglalkozik.

Huszár Géza a kezdetektől, már pedagógusként is, aktív szerepet vállalt a kallódó ifjúság mentésében. Például osztályfőnökként megkereste a csavargó diákjait, majd otthonába fogadta. Gyülekezeti segítséget szervezett egy várandós, otthonról elzavart lánynak, aki így nem adta intézetbe gyermekét. Szervezett formában legelőször 1984-ben a budafoki baptista imaházban induló és mai napig is működő Teaklub volt az a hely, ahol az utcáról betért, céltalan fiatalok zsíroskenyér és tea mellett beszélgethettek, pingpongozhattak, különböző koncerteken, programokon vehettek részt úgy, hogy minden héten szólt az örömhír is. Géza évtizedeken át ennek vezetője, motorja volt. A további új lehetőségek megvalósításában korszakalkotó ötletekkel, aktív és kemény fizikai munkával vállalt szerepet, úgy, hogy sem jogszabályi háttér, sem gyakorlati példák, megoldások nem álltak rendelkezésre.

Mindig harcolt az elesettekért. Ha kellett, bíróságra ment, vagy dolgozni a rászorulóval, óvodába, iskolába az igazgatóhoz az anyukákkal, költöztetett, embereket szöktetett és számtalan más dolgot tett, éppen mire volt szükség. Mindig fontosnak tartotta, hogy Krisztus szeretetével, irgalmasságával segítsen és megismertesse a szabadulás útját. A rászorulók között élve, saját életpéldájával mutatott utat és lehetőséget a teljes életre. Hosszú évtizedekre visszanyúló, és mai napig aktív szolgálata nyomán számtalan ember jutott új életre, és lett tevékeny gyülekezeti tag, valamint hasznos tagja a társadalomnak.

 

Rottmayer Jenő

Rottmayer Jenő gyógypedagógus, a Budapest József utcai Baptista Gyülekezet avatott diakónusa, több évtizedes önkéntes felelősségvállalással szolgál a rászorulók, a nehéz anyagi helyzetű emberek felé gyülekezeten belül és azon kívül is.

2003-tól vezetője a szociális bizottságnak, akik a gyülekezethez kötődő személyek közösségi támogatásával foglalkoznak. Aktívan bevonódik a nélkülözők élethelyzetének megismerésébe, ennek alapján gyakorlatias javaslatot tesz anyagi támogatásra, vagy más jellegű törődésre. Önkéntes szolgáló csoportot szervez, alkalmi megmozdulásokat, látogatásokat, utaztatásokat stb. kezdeményez, mindezekben elől jár, és aktívan részt vesz. Akkor is szolgál, ha nincsenek ehhez társai.

Nem ódzkodik a betegektől, közösséget vállal a gyülekezetet látogató hajléktalanokkal, számukra évek óta heti rendszerességgel élelmiszerosztást végez. Az ehhez beszerzett élelmiszer átadását, átvételét, szállítását hűséges kitartással, saját erejét nem kímélve végzi. Az átnyújtott adományok mellé jár egy jó szó, egy törődő, bátorító, vagy helyreállást munkáló megjegyzés, üzenet. A beteglátogatásban, nehéz sorsúakkal való törődésben mindig derűvel, jó kedéllyel, bátorítással van jelen, előrébb sorolja mások támogatását a saját kényelménél.

Hite engedelmes cselekedetekben gyümölcsözik. Ő a gyülekezet szociális lelkiismerete, ugyanakkor érzékenysége józan megfontolással is párosul. Mindig igyekszik teljes komplexitásában kezelni az adott személy élethelyzetét.

Nem a nap lesz többé napvilágod, és nem a hold fénye világít neked, hanem az Úr lesz örök világosságod, és Istened lesz ékességed.” (Ézsaiás 60,1) Isten elhívó, megerősítő szavára ma is támaszkodik. Idősödő kora, romló egészségi állapota, sőt egy nemrég átélt súlyos, személyes veszteség sem tántorította el elhivatottságától.

 

2021. évi felhívás

2020 díjazottai

Huszár Géza a Menedék Alapítvány egyik alapítója, első főidős munkatársa. Úttörő személyiség, önzetlen, elhivatott munkájával jelentős részt vállalt a magyarországi szociális munka megteremtésében. Részt vett a Menedék szociális és gyermekvédelmi intézményeinek létrehozásában, munkája révén létrejött a kiskunmajsai Menedékváros. Mindig harcolt az elesettek érdekében, fontosnak tartotta, hogy Krisztus szeretetével, irgalmasságával segítsen és megismertesse a szabadulás útját. A rászorulók között élve saját életpéldájával mutatott utat és lehetőséget a teljes életre.

 

Rottmayer Jenő testvér a József utcai gyülekezet diakónusa évtizedek óta. Nem csak államilag elismert gyógypedagógus, de buzgó hívő ember, imában, bizonyságtételben és a hétköznapokban is. Megbízása, de azon túl is ajándéka a befogadás, a gondoskodás, anyagilag és szellemileg egyaránt.

 

Bácsi Annamária szakmai tudása, leleményessége, szervezőkészsége példaértékű. A pécsi Xavér Utcai Idősek Otthona részlegvezetőjeként mindent megtesz az ellátottak környezetének otthonosabbá, élhetőbbé tételében. A lakók bevonásával kertet gondoz, szabadidős programot szervez. Minden közös programban részt vesz, szervezője, aktív résztvevője az ünnepi műsoroknak, az ünnepekre való készülődésnek. Munkáját lelkiismeretesen, fáradtságot nem ismerve végzi, energiája, lelkesedése kifogyhatatlan.

 

dr. Heidl Beáta 2013-tól meghatározó vezetője a Baptista Szeretetszolgálat intézményeinek. Az irányítása alá került intézmények működését átsegített krízishelyzeteken, kitartó munkával magas szintre emelte a szolgáltatások színvonalát. A helyi lehetőségekre, szükségletekre építve átgondolt fejlesztéseket végzett, végez folyamatosan is. Munkatársi csapatát éjjel – nappal elöljárva példaadóan vezeti.

 

 Lakatos Ildikót egész életében, munkájában, és küzdelmeiben Istenbe vetett hite erősítette. Ha volt is megpróbáltatás életében, jó kedvét, hitét, segítőkészségét mindig megőrizte. Szeretettel fordult mindenki felé. Csendes, békés, megértő és megbocsátó természete, rendkívüli hozzáállása a feladatokhoz mindenkinek erőt adott. A Filadelfia Integrált Szociális Intézmény dolgozói és ellátottai szeretettel emlékeznek vissza az együtt töltött időkre.

 

Molnár Tivadarné Marianna a Menedék Mamásotthon családgondozó munkatársa. Hosszú évtizedek óta tartó, mai napig aktív szolgálata nyomán emberek jutottak új életre. Kiváló munkatárs, fegyelmezett és vonzó személyiség, akit képmutatás nélküli kedvesség és cselekvő szeretet jellemez. Fontosnak tartja, hogy az aktuális kihívásoknak szakmailag is megfeleljen, de töretlenül elsődleges szempontnak tarja, hogy a Mamásotthonba kerülő családok megláthassák Krisztus szeretetét és lehetőségük legyen teljes életváltozásra.

 

Opauszki György a legrégebbi baptista szeretetház vezetője több mint két évtizede. Az intézmény irányítása alatt átgondolt stratégia mentén nagyon sokat fejlődött, új szolgáltatásokkal bővült, a szolgáltatások ellátási területe növekedett. Mindeközben a bentlakásos ellátás minősége is emelkedett. Hosszú távú vezetői munkája kreatív gondolkodása példa lehet az egész szociális szolgáltatói körben.

 

Vida Gabriella a Baptista Szeretetszolgálat Szeretetotthonának intézményvezető ápolója. Felelősséggel szervezi a három telephelyen élő 624 fő idős és mozgásfogyatékos személy gondozási, ápolási ellátását, felügyeli az intézményi orvosok, szakorvosok munkáját. Részt vesz a képzések, továbbképzések szervezésében, a gyakorlatot teljesítő hallgatók képzésében, vizsgáztatásában. Aktívan segíti az intézményvezető munkáját, távollétében a szakmai helyettesítését biztosítja. Nyugodt, mosolygós természetével, empatikus viselkedésével támogatást nyújt mind a munkatársak, mind a lakók számára, jó példával szolgálva mindenkinek.

 

Békés Barbara, a Sorsfordító Szolgáltató Központ munkatársaként, fiatal kora ellenére egy olyan új rendszer kialakításában, működtetésében, fenntartásában tevékenykedik nap, mint nap, ami 40 rászoruló ember mindennapjait teszi élhetőbbé. Szervezetünk támogatott lakhatás szolgáltatása, a kezdetektől építkezik Barbi szakmai tapasztalatára, elhivatottságára, hivatástudatára, ami az ellátottakon túlmenően valamennyi munkatársára kiterjed.

2019 díjazottai

A Magyarországi Baptista Egyház Elnökségének javaslata alapján odaítélésre kerültek a “Szolgálat a szolgáltatásban” és a “Szolgáltat a Társadalomban”  elismerési kategóriák 2019. évi díjai. 2019. november 12-én a szociális munka napján, a Wesselényi utcai Baptista Imaházban megrendezésre került ünnepség keretében Papp János a Magyarországi Baptista Egyház elnöke és Serafin József a Magyarországi Baptista Egyház Filadelfia Integrált Szociális Intézmény Szociális Módszertani Központjának vezetője nyújtotta át az elismeréseket az ez évi díjazottaknak.   

Balogh Lajos- plakettben részesült: 

Báthori Istvánné

 

Ottília 33. éve dolgozik az Emmaus Idősek Otthonában,  gondozó munkakörben. . Munkáját mindig lelkiismeretesen végezte és végzi a mai napig. 2018-ban nyugdíjba ment, ám a nyugdíj mellett is dolgozik. Kedves, alázatos személyiség, akinél a kiégés jelei ennyi év után sem mutatkoznak. Nagyon szereti az időseket, mindig megtalálja velük a közös hangot. Könnyen teremt kapcsolatot mind az ellátottakkal, mind azok hozzátartozóival. Munkatársaival közvetlen, segítőkész, barátságos. Több évtizedes szakmai tapasztalatát türelmesen és hitelesen adja át az új munkatársaknak. Munkájában és magánéletében is fontos szerepet játszik Istenbe vetett hite. Szabadidejét családjának szenteli, gyermekei és öt unkája teszi szebbé mindennapjait.

Büki Gábor

Gábor 25 éve dolgozik az Életminőség- fejlesztő Szolgáltatások Intézményében, kezdetben ápolási, gondozási feladatokat végzett súlyos, halmozottan fogyatékos gyermekeknél, majd 2000-től a fogyatékosok gondozóházában nevelői, pedagógiai munkája mellett kiváló lelkigondozó is. Egyéni esetkezelései során ragyogó érzékkel találja meg az utat a szigor szküllája és az engedékenység kharübdisze között, szeretetteljes támogatást biztosítva. Mindezeket a feladatokat ellátottjaink megelégedésére teszi, akik körében nagy népszerűségnek örvend. A teológiai főiskola elvégzése után lelkipásztori tevékenysége mellett intézményünk ellátottjainak lelki életét is figyelemmel kíséri, a rendkívül hangulatos hetenkénti focimérkőzések mellett. Kollégái bizalommal fordulnak hozzá, elismerve szókimondó, szigorú véleményét. Gábor egyenes jellemű, megbízható munkatárs, lelkipásztor.

Baranyai Csaba

Csaba 2015 óta a kiskőrösi Sorsfordító Szolgáltató Központ terápiás munkatársa. Emellett a kezdetek óta részt vesz az élelmiszermentésben. A szállítást és a kiosztást a helyi munkatársak végzik, Csaba akár Kiskőrösön, akár Hódmezővásárhelyen szívesen segíti a munkát. Ezen kívül az ő feladata a munkatársak felkészítése és segítése, és szinte erőn felül koordinálja és fogja össze az elszámolást, amelynek szigorú szabályai vannak. Napi teendői mellett évek óta precízen vezeti az adminisztrációt. Ez a kiosztó lapok összesítéséről, ellenőrzéséről, az elektronikus rendszer napra kész vezetéséről, a fotódokumentáció elkészítéséről és továbbításáról szól. Csaba 2015 és 2019 között közel 600 000 kg élelmiszer mentésében vállalt aktív szerepet. Szervezetünk a Magyar Élelmiszerbak Egyesület ellenőrzésein mindig probléma nélkül megfelelt, ami nagymértékben Csabának köszönhető.

Beharka Pál- plakettben részesült:  

Szomor Imre

Szomor Imre 1998 óta a Rákoscsabai Baptista Gyülekezet elöljárója, 2002 óta a gyülekezet gazdasági vezetője. 1998 óta a gyülekezet tagjai által létrehozott Rákoscsabai Béthel Alapítvány képviselője, 2013 óta a Virágoskert Értelmi Sérültek Átmeneti és Napközi Otthon Fenntartói csoportjának tagja. Imre vezetésével valósult meg többek között a Meleg étel a hidegen hajléktalan étkeztetési program, az Eleki Gyermekotthon, majd lakóotthon család nélkül élő gyermekeinek anyagi és lelki támogatása, az Árvízkárosult családok lakásainak helyreállítását támogató program, a Kárpátaljai tűzifa-program és a Fogyatékkal élők táboroztatását végző program. Imre nemcsak vezetőként és adományozóként, de szükség szerint fizikai munka végzőjeként is támogatja a rászorultakat.

Közismert tény, hogy testvérünk személyes vagyonából is áldoz a rászorulók támogatására. Rendszeresen lakást bérel hajléktalan embereknek, akiket személyes odafigyeléssel támogat a reintegrációban. Állami nevelésből kikerült fiatal házaspárok lakásvásárlását is támogatta.

Szomor Imre a Rákoscsabai Baptista Gyülekezetben és intézményeiben valamint Rákosmente civil és önkormányzati testületeiben is megbecsült, hitvalló keresztyén. Személyes példaadása inspiráló a következő generáció számára.

Szeretettel gratulálunk minden díjazottnak! 

Scroll to Top