Magyarországi Baptista Egyház, Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

Könyvajánló /Előkészületben/

Támogatott élet. Fogyatékosok, pszichiátriai és szenvedélybetegek társadalmi beilleszkedése, lakhatása – Tanulmányok

A módszertani központunk gondozásában hamarosan megjelenő tanulmánykötet a támogatott lakhatás szolgáltatás releváns kérdéseit járja körül. A tanulmányok absztraktjainak előzetes közreadásával igyekszünk kedvet csinálni az olvasáshoz.

Hazafelé félúton … – szerkesztői gondolatok

Napjainkban a bentlakásos szociális szolgáltatások átalakításának fő iránya a „normális” életkörülmények megteremtése, az alapszolgáltatások igénybevétele – mondhatni vissza az alapokhoz. Az 1993-as szociális törvény által megalapozott szociális szolgáltatási rendszer történetében az eddigi legnagyobb horderejű fejlesztés a támogatott lakhatásokhoz kapcsolódik. Ez érvényes mind a beruházások nagyságrendjére, mind a szolgáltatási tartalom minőségi fejlesztésére.

Ahhoz képest, hogy kulcsfontosságú, kevés szakirodalom foglalkozik a támogatott lakhatás szolgáltatással. Kötetünkben a szociális szakmai kiváló szereplői által bepillantást nyerhetünk a TL működésének elméleti és gyakorlati kérdéseibe. Szerzőink között vannak oktatásban, szolgáltatásban, szakmai irányításban tevékeny szakemberek. Reményünk, hogy a tanulmányokkal segítjük a haladást az intézményből hazafelé, hogy az igénybevevők minél inkább OTTHON lehessenek. Talán félúton már vagyunk. (Serafin József)

Hajdu Julianna: Támogatott lakhatás pszichiátriai és szenvedélybetegek részére. Az elméletek gyakorlata – különös tekintettel az alkoholbetegek ellátására

Jelen tanulmányban a pszichiátriai, és szenvedélybetegek támogatott lakhatásának biztosítását vizsgálom, ezen belül kiemelve a szenvedélybetegeket. Közülük pedig az alkoholbetegek életében történő változás/változtatás jelentőségét a támogatott lakhatás biztosításával. Különbséget teszek a szenvedélybetegekkel foglalkozó támogatott lakhatások küldetésében: tiszta házak kontra absztinenciát nem követelő támogatott lakhatások. A tanulmány amellett érvel, hogy a támogatott lakhatás az alkoholbetegség minden szakaszában segítséget tud nyújtani, akár megérett az alkoholbetegekben a változás/változtatás vágya, s elindultak ebbe az irányba, vagy még csak érlelődik bennük, és segítséggel, támogatással ráléphetnek a felépülés útjára.

Herold Krisztián: Pszichiátriai betegeknek nyújtott otthon közeli rehabilitáció a támogatott lakhatás és a célcsoporti alapszolgáltatások vonatkozásában

A pszichiátriai betegeknek nyújtott támogatott lakhatást az integrált, lakókörnyezetben nyújtott pszicho-szociális rehabilitáció szemszögéből tekintem át, különösen a pszichiátriai alapszolgáltatásokkal és a pszichiátriai egészségügyi ellátásokkal történő együttműködések tekintetében. Az integrált szolgáltatási környezetben nyújtott ellátások tekintetében kiemelek vezérelveket, amelyek a hétköznapokban folyamatosan velünk vannak, a pszicho-szociális rehabilitációs úton tartva minket. Kitérek a rehabilitációs tekintetben kiemelt célcsoportra, amely kapcsán a pszichiátriai egészségügyi rendszer is partnerként számol velünk, azokra a pszichiátriai nehézséggel élőkre, akinknél helye van a hosszantartó esetviteli kísérésnek. Bemutatom röviden a pszichiátriai szociális és egészségügyi szolgáltatásokat, amely után kitérek a betegutak, ellátotti utak koordinációjának jelentőségére és az együttműködésekben rejlő többlet támogatásokra. A nyújtott szolgáltatások kapcsán az esetvitel és a készségfejlesztés keretében említem a két nagy életviteli területet: a munkavállalással kapcsolatos rehabilitációs kihívásokat és a szabadidőben rejlő fejlesztő lehetőségeket.

  1. Juhász Péter: A támogatott lakhatás koncepciója a támogatott döntéshozatal paradigmájának tükrében

A támogatott lakhatás a szociális szolgáltatások rendszerébe illeszkedő, több elemében újszerű ellátási forma. Az írás némiképp ennek gondolati gyökereihez visszanyúlva azt az összefüggést kívánja felvázolni, ami a támogatott lakhatás koncepcióját a támogatott döntéshozatal paradigmájához köti.

Marton Krisztina: Komplex kérdések. Szenvedélybetegek körében végzett komplex szükségletfelmérések tapasztalatai az elmúlt 5 év tükrében

A szociális segítők a szenvedélybetegek ellátása során az ellátórendszer bármely területén is dolgozzanak, előbb-utóbb találkoznak azzal a problémával, hogy hova, milyen kezelőhelyre delegálják a szenvedélybeteget. Ez szorosan összefügg az ellátott aktuális állapotával, hogy a szenvedélybetegségének melyik szakaszában tart, vagy éppen a felépülésén dolgozik, avagy megrekedt-e valamelyik stádiumban. Az ellátási formák, ezáltal a választási lehetőségek szélesedtek hét évvel ezelőtt, azzal, hogy szenvedélybeteg célcsoport számára támogatott lakhatások létrejöttét engedélyezték a szociális törvény megalkotói. A tanulmány ebben a témában próbál segítséget nyújtani, a szükségletekből kiindulva mutatja be a szenvedélybetegek támogatott lakhatásait, és az ott folyó segítő munkát.

Nelhübel-Oláh Henriette: Brüsszel kiváltása – komplex szemléletváltás

A tanulmány célja az elmúlt évtizedekben lezajlott európai szemléletváltás ismertetése, amely a fogyatékkal élő emberekkel, a pszichiátriai, valamint szenvedélybetegekkel való bánásmódban, gondozásban, társadalmi megítélésükben történt. Egy új szemlélet, ami intézménytelenítés vagy kiváltás néven vonult be a szakmatörténetbe. Nyugat-Európa számos országában a 60-as évektől megkezdődött a nagy intézmények felszámolásának folyamata, az ott lakók beköltöztetése a településekre, a helyihez hasonló méretű házakban kis létszámú közösségeket hozva létre, ahol úgy élhettek, mint a település többi lakója. Ennek a gondozási formának a neve „Community Care”. Magyarországon 2011 óta kormányzati szándék, hogy végigmegy ezen az úton, végigviszi a kiváltás és komplex szemléletváltás folyamatát. A szemléletváltás lényege, hogy a támogatásra szoruló embert helyezi középpontba, és biztosítja neki azokat a körülményeket és jogokat, amiket a Normalizációs elv mond ki. Ez pedig csak akkor valósulhat meg teljességében, ha az érintettek és családjaik, közösségeik közvetlenül részt vesznek benne, a megvalósításban az egyházak és civil szervezetek lesznek többségben, a motorjai és felelősei lesznek annak, ami születik.

Nyitrai Imre: Harmadik út? – a támogatott lakhatás innovatív hatásai és lehetőségei

A magyar szociális szolgáltatási rendszer egy rendkívül sajátosan szabályozott és nagyon innovatív eleme a támogatott lakhatás (TL). A megállapítás alátámasztására részletes szabályozási elemzést használva válik láthatóvá a sajátosságok teljes köre. Bemutatásra kerül a TL szociális szolgáltatásokon belüli konkrét helye, kiterjedtsége, kapcsolódása más ellátásokhoz, intézményi és szolgáltatási formákhoz. Röviden megismerhetjük a TL „innovációs útját”, kiemelve az összes fontos, újszerű és jövőbe mutató elemét, különös tekintettel a személyközpontú, szükségalapú tervezésre és a szolgáltatási elemekre alapozott szolgáltatási portfólió kialakítására. Végül feltárásra kerül néhány potenciális veszélyforrás és hátráltató tényező, amely akadályozhatja a szakmában a szükséges szemléletváltozást és a támogató attitűdök térnyerését.

Sándor Anikó – Bódy Éva – Cserti-Szauer Csilla – Katona Vanda: A teljes társadalmi részvétel és az önrendelkező élet támogatása – a lakhatási és egyéb közösségi alapú szolgáltatásokban rejlő potenciálról

Tanulmányunkban a fogyatékosságtudomány (Disability Studies) elméleti keretére építve, elemezzük a legfontosabb alapfogalmakat, amelyek a társadalmi részvétel és az önrendelkező életvitel témájához szorosan kapcsolhatóak. Bemutatjuk azt a jogszabályi és szakpolitikai környezetet, amely az intézeti kultúra lebontását és a támogatott lakhatás szolgáltatás létrehozását célozza. Említünk továbbá néhány olyan jogintézményt és közösségi alapú szolgáltatást, amelyek a fogyatékos emberek mozgalmai szerint kulcsot adnak a kezünkbe az önrendelkező élet megvalósításához: a támogatott döntéshozatalt, a személyi asszisztenciát és az ezekhez kapcsolódó munkaerő-piaci szolgáltatásokat.

Sziklai István: A kiváltás és a támogatott lakhatás kapcsolata: megközelítések és kritikák

A tanulmány a magyarországi fogyatékos emberek számára tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények nagyszabású átalakítási folyamatáról, helyzetéről, kihívásairól ad áttekintést. A kulcsfontosságú nemzetközi dokumentumok áttekintése után kitér a fogalomhasználat problémáira, valamint a támogatott életvitel, támogatott lakhatás alapelveire, ismerteti az ENSZ szakértői bizottságának 2019-2020-as jelentésében megfogalmazottakat a kiváltással és a támogatott lakhatással kapcsolatban.

Tőkés Tibor: A félutas programoktól a támogatott lakhatásokig

„…Magyarországon nem működik egyetlen utógondozóház (half-way house) sem, amely specifikusan az absztinenssé vált drogosok visszailleszkedésével foglalkozna.” (Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről  – 2000) A fenti megállapítás születésekor a szenvedélybeteg kezelési lánc minden eleme és intézménytípusa már létrejött, még ha jelentős aránytalansággal is, kivéve az utógondozáshoz, reintegrációhoz sorolható félutas házakat. A szerző elemzésében megpróbálja felderíteni ennek az okát, a kezelési lánc működését és annak változásait figyelembe véve – tekintve, hogy a félutas lakhatás, mint utolsó intézményi állomás, hatékonysága nagyban függ a láncban előtte szereplők teljesítményétől – és megvizsgálni, hogy a jelenlegi lehetőségek, és elérhető intézményi forma mennyire kielégítő ebből a szempontból.

Scroll to Top